Adesyvas Chylinskio Naujojo Testamento vertime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adesyvas Chylinskio Naujojo Testamento vertime
Alternative Title:
Adessiv in Chylinskis' Übersetzung des Neuen Testaments
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2001, t. 45, p. 93-111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adesyvas Chilinskio vertime; Naujasis Testamentas; Adesyvo vartojimas; The adessive in Chylinskis' translation; The New Testament; The use of the adessive.
Keywords:
LT
Adesyvas Chilinskio vertime; Adesyvo vartojimas; Naujasis Testamentas.
EN
adessive in Chylinskis' translation; New Testament; use of the adessive.
Summary / Abstract:

LTTiriant Chylinskio Naujojo Testamento (toliau: CHNT) vertimo santykį su šaltiniais, nemažai dėmesio skiriama postpozicinių vietininkų vartojimui. Atskiras CHNT postpozicinių vietininkų ir vietos reikšmės prielinksnines konstrukcijas lyginant su šaltinių prielinksninėmis konstrukcijomis įmanoma nustatyti tam tikrus adesyvo vartosenos dėsningumus. Straipsnyje nustatomi konstrukcijų su adesyvu atitikmenys CHNT vertimo šaltiniuose ir pastarųjų įtaka šių konstrukcijų vartojimui, analizuojamos vertime vartojamų konstrukcijų su adesyvu funkcijos, apibrėžiamos CHNT adesyvo vartojimo sferos ribos, atkreipiamas dėmesys į tai, kad šio linksnio vartojimo dažnumas yra susijęs su tam tikromis kalbos dalimis bei gramatinėmis kategorijomis, ir bandoma išaiškinti, kuo šis ryšys yra paremtas, dar kartą aptariama inesyvo vartojimo adesyvo vietoje problema. Analizuojami tiktai Chylinskio kalbos duomenys1, todėl formuluojamos išvados negali būti tiesiogiai apibendrintos XVII amžiaus lietuvių kalbai apskritai, tačiau lyginimas su kitų autorių sukauptais duomenimis apie postpozicinių vietininkų vartojimą senuosiuose lietuviškuose raštuose rodo, kad juose postpozicinių vietininkų vartosena tik nežymiai skiriasi nuo vartosenos Chylinskio kalboje. Adesyvo konstrukcijų vartojimą CHNT vertime galima interpretuoti kiek kitaip, negu kitiems seniesiems raštams arba postpoziciniams vietininkams skirtuose darbuose buvo siūloma ligi šiol. Padaryti platesnes apibendrinamąsias išvadas bus įmanoma tik tada, kai bus sukaupti ir išanalizuoti visų minėtojo laikotarpio autorių duomenys.

ENStudying the relationship of the translation of Chylińskis New Testament (hereinafter referred to as CHNT) with the sources, the author paid a lot of attention to the use of postpositional locatives. The comparison of individual CHNT postpositional locative and prepositional structures allows defining certain patterns of using adessives. The article identifies equivalents of adessive structures in CHNT translation sources, sets its influence the use of such structures, analyses functions of adessive structures used in the translation, defines the boundaries of using an adessive in CHNT, pays attention that frequency of using this case is related to certain language parts and grammatical categories and aims to explain the basis of this relationship, and discusses the problem of using an inessive instead of an adessive. The author analyses Chylińskis data only, thus the formulated conclusions can not be directly applied to the Lithuanian language of the 17th c. in general, but the comparison with the information on the use of postpositional locative in old Lithuanian writings, collected by other authors, show that it is only slightly different from that in Chylińskis language. The use adessive structures in translation of CHNT might be interpreted slightly different than was suggested in works aimed to the other old writings or the use of postpositional locatives. More explicit and general conclusions will be possible only when after collecting and analysing data of f all authors of that period.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18467
Updated:
2018-12-17 10:53:02
Metrics:
Views: 40    Downloads: 3
Export: