Gelumbeckaitė, Jolanta. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gelumbeckaitė, Jolanta. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką: recenzija
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2004, t. 13, Nr. 1, p. 155-159
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar.
Summary / Abstract:

LTJolantos Gelumbickaitės monografija yra pirmoji naujos Lietuvių kalbos instituto mokslo darbų serijos Opera linguistica Lithuanica knyga. Autorės pasirinkta tema įdomi ir aktuali, nes lietuvių kalbotyroje vis dar maža sintaksės tyrimų, kurie remtųsi tekstologine vartimo santykių su originalu analize. Įvade autorės išsikelti uždaviniai iširti linksnių ir prielinksnių konstrukcijų sinonimiją ir vertimą palyginus su originalais nustatyti šių sintaksinių modelių radimąsi bei raidos polinkius. Norint sugrupuoti sintaksinės raiškos variantus ir išnagrinėti jų tarpusavio santykius autorei prireikė atspirties semantikos lygmenyje, todėl buvo įsivesti semantinių funkcijų terminai, remiamasi valentingumo teorija. Nagrinėjamos evangelijos pagal Luką duomenys lyginami su kitų Bretkūno išverstų evangelijų pavyzdžiais, su postilės vertimu. Visoje studijoje pavyzdžiai nagrinėjami tam tikra tvarka: pirma aptariama semantinių funkcijų raiška linksniais, po to – prielinksninėmis konstrukcijomis. Dažniausi, vyraujantys variantai ne visada nurodomi. Lentelėse linksniai surašomi įprasta tvarka, o prielinksniai – pagal abėcėlę. Statistikos lentelėse beveik nėra, todėl visi raiškos atvejai jose atrodo lygiaverčiai. Tokia tvarka padeda skaitytojui susirasti reikiamus duomenis, tačiau neleidžia išryškinti pagrindinių variantų, sudarančių kategorijos centrą, atskirti juos nuo retesnių ar pavienių, periferinių atvejų. Knygos išvados primena santrauką: jose pakartoti kai kurie bendrieji metodikos dalykai ir pagal vertimo santykį su originalu išdėstyti svarbesni atlikto tyrimo teiginiai.Reikšminiai žodžiai: Linksnis; Prielinksninės konstrukcijos; Vertimas.; Originalas.

ENJolanta Gelumbickaitė’s monograph is the first book in the new Opera Linguistica Lithuanica series of scientific studies, issued by the Institute of the Lithuanian Language. The topic, selected by the author is relevant and interesting since research of Lithuanian language have still not provided enough studies of syntax, based on a textual analysis of the relation between the translation and the original text. In the introduction the author raises the tasks to examine the synonymy of cases and preposition constructions and translation, compared to the originals and identify the genesis and traits of development of such syntax models. In order to group the syntactic expression variants and study their interrelations the author needed a starting point on the semantic level, therefore semantic function terms were introduced, based on the valence theory. The studied data of the Gospel of Luke are compared to examples of other gospels, translated by Bretkūnas, as well as the translation of the postille. Throughout the study examples are examined according to a certain order: first the semantic functions expression is discussed by cases, then by prepositional constructions. The prevailing variants are not always specified. The tables present the cases according to the usual order, the prepositions are grouped alphabetically. The tables contain almost no statistic data therefore all the cases seem equal. Such order helps the reader to find the necessary data, however, does not give the possibility to highlight the main variants, forming the center of category and separate them from the more rare or individual peripheral cases. The conclusions remind of a resume: they repeat certain general methodological aspects, in addition, more important statements of the performed study are provided according to the relation between the translation and the original text.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2561
Updated:
2022-03-27 17:06:40
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: