Nochmals zur Stellung des Adessivs im Altlitauischen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Nochmals zur Stellung des Adessivs im Altlitauischen
Alternative Title:
  • Dar kartą apie adesyvo vietą senojoje lietuvių kalboje
  • Once More on Position of Adessive Case in Old Lithuanian
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti Bretkūno ir Chylinskio Naujojo Testamento vertimuose vartojamas adesyvo (vad. pašalio esamojo vietininko) formas, aiškiai rodančias, kad juose abiejuose adesyvas žymi lokalizaciją gyvos būtybės dvasinėje erdvėje arba gyvų būtybių aplinkoje. Tiesa, Bretkūno vertime vietoj lauktino adesyvo pasitaiko tokių inesyvo (vidaus esamojo vietininko) formų kaip maneie ame / jamÿe ar iuſuie, kurios iš pirmo žvilgsnio tartum ir prieštarautų išvadai, kad priešprieša ‛gyvas’ : ‛negyvas’ realizuojama adesyvu resp. inesyvu, tačiau toks jų painiojimas gali būti paaiškintas originalo kalbos įtaka. Kadangi tradiciškai adesyvui priskiriama reikšme „buvimas prie, šalia ko“ tiek Bretkūnas, tiek Chylinskis nuosekliai vartojo prielinksninę konstrukciją pas, prie / prieg + negyvo daikto pavadinimo galininkas, plg. J 20, 8- : O Maria ſtoweio prieg Grabo verkdama (Bretkūnas) – Ó Maria ſtowejo ore and (> pas) graba verkdama (Chylinskis), straipsnyje pristatomas įtikinamas adesyvo keitimo prielinksninėmis konstrukcijomis scenarijus, taip pat siūloma patikslinti senuosiuose lietuvių raštuose vartojamo adesyvo reikšmės apibrėžimą, nes faktinė jo vartosena Bretkūno ir Chylinskio tekstuose aiškiai rodo, kad adesyvą su inesyvu sieja papildomosios distribucijos santykis pagal gyvumo negyvumo priešpriešą.

ENThe purpose of the article is to give an overview of the adessive case forms used in the New Testament translations by Bretkū¬nas and Chylinskis clearly showing that in both cases adessive marks localisation in the spiritual space of a living being or in the environment of living beings. True, in Bretkūnas’ translation the expected adessive is sometimes replaced with such forms of inessive as maneie ame / jamÿe or iuſuie which at the first sight look as if contradictory to the conclusion that the opposition “living”: “non-living” is realised through adessive resp. inessive but such confusion thereof may be explained by the influence of the original language. Since traditionally adessive is attributed the meaning of “being near something”, both Bretkū¬nas and Chylinskis consistently use a prepositional structure pas, prie / prieg + the accusative of the non-living object name, cf. J 20, 8- : O Maria ſtoweio prieg Grabo verkdama (Bretkū¬nas) – Ó Maria ſtowejo ore and (→ pas) graba verkdama (Chylinskis), the article presents a convincing scenario of replacing adessive with prepositional structures and proposes specifying the definition of the meaning of adessive used in Old Lithuanian writings as its actual usage in texts by Bretkū¬nas and Chylinskis clearly shows that adessive is linked with inessive through additional distribution in accordance with the opposition of living vs. non-living.

ISBN:
3447054271
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6307
Updated:
2014-01-02 13:46:10
Metrics:
Views: 29
Export: