Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikalstamumas Lietuvoje ir jo prognozė iki 2015 m
Editors:
 • Babachinaitė, Genovaitė
 • Jurgelaitienė, Gitana
 • Justickis, Viktoras
 • Pečkaitis, Justinas-Sigitas
 • Petkus, Artūras
 • Piesliakas, Vytautas
 • Uscila, Rokas
 • Čepas, Algimantas
 • Gavelis, Vytautas
 • Justickaja, Svetlana
 • Mačernytė-Panomariovienė, Ingrida
 • Malinauskaitė, Jolita
 • Mališauskaitė-Simanaitienė, Sonata
 • Kalpokas, Vaidas
 • Ūselė, Laura
 • Valatkevičius, Darius
Publication Data:
Vilnius : [Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras], 2008.
Pages:
360 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Pagrindiniai nusikalstamumo Lietuvoje raidos bruožai (1990–2002 m.) — Bendros nusikalstamumo raidos tendencijos — Nusikalstamumo teritorinio pasiskirstymo ypatumai — Teistumo duomenų kriminologinė analizė — Smurtinių nusikaltimų raida — Chuliganizmo raida — Ekonominių nusikaltimų raida — Bendrosios ekonominių nusikaltimų tendencijos — Nusikaltimų ūkininkavimo tvarkai kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai — Nusikaltimų finansams kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai — Kontrabandos paplitimas ir jos mažinimo politika Lietuvoje — Bendras nusikalstamumo raidos socialinis ir ekonominis kontekstas — Svarbiausių kriminalinės karjeros kontingentų Lietuvoje nusikalstamos raiškos tendencijos — Nepilnamečių nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų raida — Nepilnamečių smurtas: raiška, priežastys ir prevencija — Kriminologinė recidyvinio nusikalstamumo rodiklių analizė — Neigiama recidyvisto asmenybės raida ir jos prevencija socialinės izoliacijos sąlygomis — Baudžiamųjų įstatymų įtakos nusikaltimų recidyvui kriminologinė analizė — Organizuoto nusikalstamumo poveikis: viktimologinės apklausos bruožai — Nusikalstamumo raidos ir jo prevencijos Lietuvoje prognostinis vertinimas — Nusikalstamumo prevencijoje taikomų strateginių nuostatų kriminologinis vertinimas — Nusikalstamumo Lietuvoje bendras matematinis prognostinis modelis iki 2015 m. — Bendrojo nusikalstamumo dinamika ir ilgalaikė jo prognozė — Nužudymų ir išžaginimų dinamika ir ilgalaikė jų prognozė — Vagysčių dinamika ir ilgalaikė jų prognozė — Nepilnamečių nusikalstamumas ir ilgalaikė jo prognozė —Trumpalaikės nusikalstamumo Lietuvoje prognozės, pagrįstos prognostinių požymių išaiškinimu ir panaudojimu — Atskirų nusikalstamumo rūšių trumpalaikės ir ilgalaikės prognozės, atliktos kompleksinio vertinimo metodu — Naujosios baudžiamosios politikos prognostinės prielaidos — Šiuolaikinės baudžiamosios politikos tendencijos įsigaliojus 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui — Neteisėtų veiksmų, susijusių su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, kriminologinis ir baudžiamasis teisinis vertinimas pagal 2000 m. BK — Baudžiamosios atsakomybės prevencinis aspektas: dvigubos baudžiamosios ir kitos teisinės atsakomybės išvengimo problemos — Problemos nagrinėjimo prielaidos — Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atribojimo bei jų kolizijos problemos — Dviguba baudžiamoji atsakomybė už tą pačią nusikalstamą veiką — Baudžiamoji ir administracinė atsakomybė už tą pačią veiką — Tarptautinis dvigubos atsakomybės problemos aspektas — Literatūra.
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Kriminologija / Criminology; Nusikalstamumas / Violence; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiami bendros nusikalstamumo raidos Lietuvoje nepriklausomos valstybės laikotarpiu iki baudžiamųjų įstatymų reformos (1990-2002 m.), mokslinių tyrimų rezultatai. 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojo pirmas Lietuvoje parengtas Baudžiamasis kodeksas, įsigaliojo Baudžiamojo proceso bei Bausmių vykdymo kodeksai. Kuriant šiuos kodeksus vyko kriminalizacijos ir dekriminalizacijos procesai. Kai kurių, anksčiau įvardijamų nusikalstamomis, veikų nebeliko, tačiau atsirado naujai kriminalizuotos veikos. Tai pakeitė valstybės nusikalstamumo apskaitos rodiklį. Įvairūs dėsningi socialiniai procesai nevienodai intensyviai sąveikauja su nusikalstamumu ir tarpusavyje. Nusikalstamumo tendencijos yra šios kaitos ir kitų socialinių veiksnių padarinys. Aptariama ne tik bendra nusikalstamumo paplitimo, struktūros ir raidos problema, bet ir pagrindiniai nusikalstamumo charakteristikas lemiantys socialiniai veiksniai, bendros nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje strategijos problemos, aktualiausių nusikalstamumo rūšių kriminologinė analizė. Svarbiausi asmens kriminalinės karjeros formavimosi tarpsniai yra nepilnametystės amžius, pakartotinės nusikalstamos veikos ir kiti teisės pažeidimai, lemiantys profesionalaus nusikaltėlio, organizuoto nusikalstamumo dalyvio asmenybę. Todėl pateikiamos šių svarbiausių kriminalinės karjeros kontingentų (nepilnamečių, recidyvinio bei organizuoto nusikalstamumo) Lietuvoje nusikalstamos raiškos tendencijos arba atskiri išsamiau tyrinėti bruožai. Leidinyje plačiai aptariama nusikalstamumo prognozavimo problema ir pateikiamos svarbiausios nusikalstamumo raidos Lietuvoje trumpalaikės ir ilgalaikės prognozės iki 2015 m.Reikšminiai žodžiai: Nusikalstamumas; Tendencijos ir prognozės; Lithuania; Crime (delinquency); Tendencies and prognosis; Nusikalstamumas; Nusikaltimų profilaktika; Baudžiamoji politika; Bausmė; Criminality; Crime prophylaxis; Criminal policy; Punishment.

ENMonograph covers the presentation of scientific study results of overall crime development during the period of an independent Lithuania before the reform of criminal laws (1990-2002). First Criminal Code, Criminal Procedure and Penal Codes prepared in Lithuania came into force on 1 May 2003. During the development of these codes, the processes of criminalization and decriminalization were taking place. Some of acts which were previously named criminal ones are no longer available, but there are some new criminalized acts. This changed the rate for records of state crimes. Various regular social processes intensively interact with crime and each other unequally. Crime trends are the consequences of that change and other social factors. It discusses not only the problem of overall prevalence, structure and evolution of crime, but also main social factors determining the characteristics of crime, problems of general crime prevention strategy in Lithuania, criminological analysis of relevant types of crime. The most important stages for the formation of person’s criminal career is the age of infancy, infringement of repeated criminal acts and other laws, conditioning the personality of professional criminal, the participant of organized crime. Therefore, there is a presentation of trends of criminal expression in Lithuania for the criminal career of these most important contingents (infants, recidivists and OC), or individual features studied more properly. The publication broadly discusses the problem of crime forecasting and presents short and long-term forecast of the most important crime development in Lithuania for the year 2015.

ISBN:
9789955191001
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18210
Updated:
2020-12-28 16:56:08
Metrics:
Views: 107    Downloads: 26
Export: