Saugios savivaldybės organizacinės valdymo struktūros kūrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saugios savivaldybės organizacinės valdymo struktūros kūrimas
Alternative Title:
Creation of the organisational structure of a safe community
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 642-658
Keywords:
LT
Lietuvos savivaldybė; Saugi savivaldybė; Organizacinė valdymo struktūra.
EN
Lithuanian municipality; Safe community; Organiztional structure.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė visuomenė gyvena nuolat kintančios rizikos aplinkoje, todėl kiekvienoje valstybėje egzistuoja daugiau ar mažiau gyventojų, turto, infrastruktūros ir aplinkos saugumo užtikrinimo problemų. Lyginant su kitomis ES šalimis, Lietuva pasižymi labai dideliu avarijų, nusikaltimų, nelaimingų atsitikimų, traumų, savižudybių ir kitų pavojingų reiškinių skaičiumi. Siekiant sparčiau ir veiksmingiau spręsti šias problemas, reikalingas aktyvesnis savivaldybių veikimas. Tačiau Lietuvos savivaldybėse nėra bendros praktikos ar modelio užtikrinti ir plėtoti gyventojų saugumą, o Lietuvos mokslininkai iki šiol nepasiūlė kompleksinių saugios savivaldybės kūrimo ir plėtros priemonių. Todėl savivaldybės neturi orientyro, pagal kurį galėtų kompleksiškai plėtoti saugumo užtikrinimo priemones, bei nėra galimybės vertinti būklę kitų savivaldybių atžvilgiu ir stebėti saugumo būklės pokyčius. Šis tyrimas skirtas pradėti užpildyti šią spragą įgyvendinant tikslą – pasiūlyti savivaldybės organizacinę valdymo struktūrą kaip vieną iš būtinų priemonių saugiai savivaldybei kurti ir plėtoti.Straipsnyje apžvelgtos saugioms savivaldybėms Lietuvoje kurti prielaidos. Nustatyta, kad pagal Lietuvos teisės aktų nuostatas savivaldybės įgyvendina svarbias saugumo užtikrinimo funkcijas, kurios tiesiogiai daro įtaką gyventojų saugumo jausmui ir kuria bendruomenių savisaugos poreikį. Autoriai pateikė politikos formavimą, įgyvendinimo kontrolę ir vertinimą integruojančią, įvairias suinteresuotąsias institucijas ir bendruomenę sutelkiančią saugios savivaldybės organizacinę valdymo struktūrą. Atsakingai suplanavus ir nuosekliai įvykdžius pasiūlytus organizacinės struktūros pertvarkymus savivaldybėje tikėtina, kad atsirastų (pradėtų funkcionuoti) pagrįsta, ekonomiška, tausojanti, efektyviai ir rezultatyviai veikianti struktūra saugiai savivaldybei kurti ir plėtoti. [Iš leidinio]

ENEvery country faces more or less acute safety issues. Compared with other EU countries, Lithuania takes a stand as a country with large number of traffic accidents, crimes, injuries, suicide. In order to address these problems rapidly and effectively, a more active contribution of local authorities is required. However, Lithuanian municipalities do not have a unified pattern or practice for ensuring public safety at local level and developing safe communities. Lithuanian scientists have not yet suggested any complex managerial tools for building and developing safe communities. This study is intended to begin filling this gap. The objective of this paper is to offer the municipal organisational structure as one of the prerequisites for safe design and development of the municipality. It describes the prerequisites for improving safety in Lithuanian municipalities and creating safe communities. It was found that under Lithuanian law municipalities implement relevant functions that directly affect safety within local community. The authors present suggestions for creating (or improving existing) organisational structure needed to implement and develop the principles of a safe community. Carefully planned and consistently completed proposals are likely to lead to sustainable, efficient and effective organisational structure of a safe community. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31251
Updated:
2018-12-17 13:02:30
Metrics:
Views: 15    Downloads: 12
Export: