Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektu
Alternative Title:
Strategien der Entfaltung des metakompeteten Lernens
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 17-25
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta atskleisti užsienio kalbos mokymosi mokytis kompetencijos raišką ir jos ugdymo galimybes. Tyrimo metodai buvo Europos Sąjungos dokumentų ir mokslinės literatūros šaltinių lyginamoji analizė bei interpretavimas. Staipsnyje ryškinama studijuojančių mokymosi mokytis kompetencijos samprata bei šio fenomeno formavimosi(si) svarba. Pateikiamas mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo hipotetinis modelis, kurio esmę sudaro studento gebėjimai, aprėpiantys kognityvinius, metakognityvinius, motyvacinius, socialinius mokymosi aspektus. Konstatuojama, kad mokymosi paradigmų virsmo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste formuojasi šiuolaikinė mokymosi vizija, skatinanti einantį mokslus savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir įvertinti savo mokymąsi. Nurodoma, kad mokymasis mokytis yra ne tik dalyko, kurio mokomasi, žinių ir t. t. įvaldymas, o žinios apie patį mokymosi procesą, mokymosi strategijas, technikas, metodus, būdus, jų efektyvaus naudojimo galimybes ir mokėjimas jais naudotis, o svarbiausia -žinios apie savo paties asmenines (fizines, psichines, dvasines) galias bei jų panaudojimą mokymosi procese. Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo hipotetinio modelio struktūrinėmis dalimis laikomi implikuojantys žinias, įgūdžius, gebėjimus, vertybines nuostatas dėmenys: gebėjimas įžvelgti mokymosi mokytis svarbą, išsikelti mokymosi mokytis tikslus, pasirinkti mokymosi strategijas tikslams pasiekti, pasirinkti mokymosi technologijas, gebėjimas vertinti savo mokymąsi, gebėjimas atlikti metakognityvinę analizę.Reikšminiai žodžiai: Mokymosi mokytis kompetencija; Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas; Mokymasis visą gyvenimą; Learning competence; Education of learning competence; Lifelong learning.

ENThe article presents the study, aiming at revealing the expression of the competence of learning to learn a foreign language and the possibilities for its nurturing. The methods employed for the study – comparative analysis and interpretation of the sources of the documents of the European Union and the scientific literature. The article highlights the concept of students’ competence of learning to learn and the importance of the shaping of the phenomenon and presents the hypothetical model of the nurturing of the competence of learning to learn, the essence of which is the student’s abilities, covering the cognitive, meta-cognitive, motivational and social aspects of learning. It is stated that in the context of development of learning paradigms and lifelong learning the modern vision of learning, encouraging to plan, organize, control and evaluate one’s learning self-sufficiently, is shaped and that learning to learn is not solely the mastering of the subject, knowledge, etc., but also acquisition of knowledge on the entire learning process, learning strategies, techniques, ways and methods and possibilities of their efficient use and, most importantly – the knowledge of the own individual (physical, psychic and spiritual) powers and their use in the learning process. The structural parts of the hypothetical model of development of the competence of learning to learn are the elements, implying the knowledge, skills, abilities and values, i. e. the ability to perceive the importance of learning to learn, to set the objectives of learning to learn to oneself, select the learning strategies for reaching the objectives and the learning technologies, the ability to evaluate one’s learning and perform a meta-cognitive analysis.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16278
Updated:
2018-12-17 12:01:27
Metrics:
Views: 55    Downloads: 25
Export: