Pirmo kurso studentų mokymosi mokytis kompetencijos sudedamųjų dalių dermės tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmo kurso studentų mokymosi mokytis kompetencijos sudedamųjų dalių dermės tendencijos
Alternative Title:
Tendency of first-year students' learning to learn competence
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 105, p. 40-46
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ryškinama mokymosi mokytis kompetencijos formavimo(si) svarba įgyvendinant visą gyvenimą trunkančio mokymosi siekius. Taip pat apibrėžiamos mokymosi mokytis kompetencijos sudedamosios dalys ir analizuojami šių komponentų tarpusavio ryšiai. Atliktame tyrime buvo siekiama atskleisti pirmo kurso studentų mokymosi mokytis kompetencijos būklę užsienio kalbos pagrindu. Tyrime taikyti metodai: mokslinės literatūros šaltinių lyginamoji analizė, interpretavimas, išvadų formulavimas; autorės parengta originali anketa siekta išsiaiškinti studentų mokėjimo mokytis lygį; statistinės analizės metodai. Tyrimo metu apklausti 356 įvairių Lietuvos universitetų studentai. Išvadose pabrėžiama, kad mokymosi mokytis kompetencija apima įvairius tarpusavyje glaudžiai susijusius kognityvius, metakognityvius, motyvacinius, socialinius gebėjimus, grindžiamus žiniomis apie juos ir asmeninės jų svarbos įžvalgomis. Nustatyta, kad studentų gebėjimai taikyti tinkamas įsiminimo strategijas parodė stipriausias sąsajas su daugeliu kitų mokymosi mokytis kompetencijos komponentų: su gebėjimu vertinti mokymosi rezultatus, numatyti tinkamas strategijas mokymosi tikslams pasiekti, susirasti papildomus mokymosi šaltinius. Atskleistos statistiškai reikšmingos, beveik vienodai stiprios respondentų požiūrių į kompetencijas planuoti, vertinti ir analizuoti mokymąsi koreliacijos. Respondentai, gebantys įžvelgti mokymosi prasmę, mokydamiesi patiria teigiamus išgyvenimus, linksta planuoti ir organizuoti savo mokymąsi.Reikšminiai žodžiai: Mokymasis mokytis; Kognityvūs komponentai; Metakognityvūs komponentai; Mokymosi prasmės įžvalga; Learning to learn; Cognitive components; Metacognitive components; Realization of the importance of learning.

ENThis article highlights an importance of developing a competence of learning to learn in implementation of aims of life-long learning. It also defines constituent parts of the competence of learning to learn and analyses interconnections of these components. The study which was carried out was aimed at finding out a status of the competence of learning to learn of first year students on the basis of foreign language. The following methods were applied during the study: comparative analysis of scientific literature sources, interpretation, making conclusions, original questionnaire drafted by the author in order to establish a level of the students’ learning to learn ability; statistical analysis. During the study 356 students from various Lithuanian universities were surveyed. The conclusions point out that the competence of learning to learn covers various closely related cognitive, meta-cognitive, motivational and social competencies based on their knowledge about themselves and their insight into their personal importance. It was found out that ability of students to apply suitable memorisation strategies demonstrated strongest ties with many other components of the competence of learning to learn: ability to assess their learning results, project suitable strategies for reaching learning goals and find additional learning resources. Statistically significant and almost equally strong correlations of the attitude of the respondents towards competencies to plan, assess and analyse learning were discovered. The respondents who are able to find meaning in learning have positive learning experiences and tendency to plan and organise their learning.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40660
Updated:
2018-12-17 13:18:06
Metrics:
Views: 36    Downloads: 14
Export: