Pedagogų mokėjimo mokytis kompetencija andragoginės sąveikos ir besimokančiųjų tipų aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų mokėjimo mokytis kompetencija andragoginės sąveikos ir besimokančiųjų tipų aspektu
Alternative Title:
Teachers’ learning to learn competence: the aspect of andragogic interaction and learners‘ types
In the Journal:
Holistinis mokymasis [Holistic learning]. 2019, 4, p. 35-50
Keywords:
LT
Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė visuomenė reikalauja, kad pedagogai atlieptų svarbiausius švietimo kaitos, visuomenės ir asmenybės interesus, kitaip tariant, mokytojai turi mokytis nuolatos, atnaujinti žinias, įgyti naujų gebėjimų. Tyrimo objektas – pedagogų mokėjimo mokytis kompetencija. Kiekybiniu tyrimu, kuris buvo atliktas 2016 m. Vilkaviškio rajono bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose su 300 pedagogų, buvo siekiama nustatyti, kiek besimokantys pedagogai priklauso nuo savo mokytojų (andragogų) ir kaip jie vertina mokėjimo mokytis kompetencijos dedamąsias. Tyrimo duomenų analizė nepatvirtino hipotezės, kad pedagogai mokymosi procese vidutiniškai priklauso nuo andragogų (dauguma jų nepriklauso) ir iš dalies patvirtino hipotezę apie mokėjimo mokytis kompetencijos dedamųjų raišką: labiausiai išreikšta mokymosi svarbos įžvelgimo, mažiausiai – mokymosi tikslų dedamoji. Kitos pedagogų mokėjimo mokytis kompetencijos dedamosios atrodo taip: kuo aukštesnė kvalifikacinė kategorija, tuo mokytojai labiau suvokia mokymosi svarbą; keldami mokymosi tikslus, pedagogai nepritaria prievartai, o dėl skatinimo abejoja; pedagogams svarbu žinoti, kad žinios bus reikalingos – tuomet jie mokosi; skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai kelia netapačius mokymosi tikslus; dažnas informacijos ieško internete; dauguma mokymosi įsivertinimą (refleksiją) laiko intensyviu mokymosi proceso apmąstymu; metakognityvinės analizės dedamajai tiriamieji skiria didelį dėmesį: beveik visi respondentai gilinasi į turimas žinias bei ieško jungčių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Andragoginė sąveika; Besimokančiųjų tipai; Mokėjimo mokytis kompetencija; Pedagogų mokymasis; Andragogic interaction; Learning to learn competence; Teachers learning; Types of learners.

ENIn modern society, educators are required to respond to the most important issues of education change as well as interests of society and personality. In other words, teachers need to learn constantly, update their knowledge and acquire new skills. Thus, the teacher’s learning to learn competence, which is a topical issue today, was chosen as the object of the analysis in this study. A quantitative study was conducted in 2016 within the institutions of general, pre-school and pre-primary education in Vilkaviškis district, with 300 educators, and was aimed to answer the questions about how educators are dependent on their teachers (andragogues) and how teachers evaluate the components of learning to learn competence. Non-parametric statistical data analysis has not confirmed the hypothesis that educators are moderately dependent on andragogues in the learning process (the vast majority of them are independent) and partly confirmed the hypothesis about the expression of components of learning to learn competence: the most expressed component was the perception of learning significance, the least – component of learning goals. The other components of teachers’ competence in learning to learn are as follows: the higher is the teacher’s qualification, the more emphasis is placed on learning; when setting learning goals, educators are not in favor of pressure, but they are hesitant about incentives; it is important for educators to know that the knowledge will be needed – then they learn; teachers of different subjects set uneven learning goals; the vast majority of respondents see self-assessment of the learning as an intensive reflection of the learning process; respondents pay great attention to the component of metacognitive analysis: almost all them question their knowledge and look for coherence. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-7409.4.3
ISSN:
2424-4104; 2351-7409
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86329
Updated:
2020-12-17 20:22:51
Metrics:
Views: 65    Downloads: 14
Export: