Tarp miesto ir kaimo: ką reprezentuoja kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp miesto ir kaimo: ką reprezentuoja kaimo bendruomeninės organizacijos Lietuvoje?
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2023, t. 34, Nr. 2, p. 128-138
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Gyventojai / Population; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTKaimo bendruomeninės organizacijos (KBO) – nevyriausybinių organizacijų tinklo dalis, veiksmingas įrankis vietos problemoms spręsti bei didėjančiai teritorinei atskir- čiai mažinti. Nepaisant jų reikšmingumo, nėra tiksliai žinoma, nei kiek šių organizacijų Lietuvoje yra, nei kur jos veikia. Tai lemia kelios priežastys – įstatyme pateikiama gyvenviečių tipologija (konkrečiau KBO veiklos teritorijos – kaimo vietovės, apibrėž- tis) nebeatspindi šiandienos realijų, o poįstatyminiuose aktuose vyksta „manipuliacijos“ pateiktais apibrėžimais. KBO veiklos kontekste – tai ydinga praktika, nes pristabdo esamo organizacijų potencialo įgalinimą. Straipsnyje, remiantis šalies teisinėmis normomis, pristatoma KBO tinklo šalyje problematika, atitinkamai, atkreipiamas dėmesys ir į gyvenamųjų vietovių tipologijos problemą. Pritaikant atliktų mokslinių tyrimų praktikas, keliama mokslinė diskusija atsakymų į kylančius probleminius klausimus paieškoms pradėti. Raktažodžiai: kaimo bendruomeninė organizacija (KBO), KBO tinklas, neurbanizuota (kaimiška) teritorija, Lietuva. [Iš leidinio]

ENRural community organisations (RCOs) are part of a non-governmental organisations network, an effective tool for tackling local problems and reducing growing territorial exclusion. Despite their significance, it is not fully clear how many of these organisations exist in Lithuania. This is due to several reasons: the typology of settlements in the national law (more specifically, the definition of rural areas) no longer reflects the demographic reality, and the definitions contained in the sub-legislation are ‘manipulated’. In the context of the activities of RCO, this is a flawed practice as it slows down the empowerment of the existing potential of organisations. The article presents the issue of the RCO network as well as addresses the problem of the typology of the settlement system itself. Adapting the research practice opens a scientific debate to launch a search for answers to emerging problems. Keywords: rural community organisation (RCO), RCO network, non-urbanised (rural) territory, Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.2023.34.2.2
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/101158
Updated:
2023-05-17 21:52:02
Metrics:
Views: 2
Export: