Content and language integrated learning : features of educational methods

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Content and language integrated learning: features of educational methods
Alternative Title:
Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas: ugdymo metodų ypatybės
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 2 (60), p. 90-97
Keywords:
LT
Bilingual education; Cognitive/academic language; Communicative competence; Content and language integrated teaching/learning; Dvikalbis ugdymas; Komunikacinė kompetencija; Literacy; Proficiency; Raštingumas.
EN
Bilingual education; Communicative competence; Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas/-asis, dvikalbis ugdymas, komunikacinė kompetencija; Kognityvinė/akademinė kalbos kompetencija; Literacy; Raštingumas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti ir pagrįsti į besimokančiųjų akademinius ir profesinius poreikius orientuotos ir dalyko bei užsienio kalbos optimalią pusiausvyrą integruotame mokyme garantuojančios mokymo/–si metodiką. Atskiro dėmesio reikalauja dalyko ir užsienio kalbos integruota mokymą/–si nusakančių sąvokų dvikalbis ugdymas ir dalyko ir užsienio kalbos integruotas mokymas/–is (toliau – IDUKM) santykis. Susisteminus pagrindinius požiūrius, terminu IDUKM vadinama tam tikro dalyko pamoka arba paskaita vedama užsienio kalba. Kaip viena iš galimybių vienu metu siekti dviejų IDUKM keliamų tikslų, t.y. ugdyti metakognityvinius bei kalbinius (užsienio kalba) gebėjimus ir su tam tikru dalyku susijusias kompetencijas, panaudojant šiuolaikinius aktyviuosius užsienio kalbos dėstymo metodus, gali būti IDUKM pamokoje arba paskaitoje ugdoma tekstinė kompetencija, kuri suvokiama plačiau nei tik kalbinė kompetencija (t.y. leksikos ir gramatikos žinios ir gebėjimai) ir apima gebėjimus savarankiškai skaityti dalykinį tekstą, perskaitytą tekstą susieti su turimomis žiniomis ir iš teksto gautą naują informaciją bei pažinimo rezultatus panaudoti mąstymo, kalbėjimo veikloje, kuriant tekstus ir jais suprantamai ir adekvačiai perteikiant savo intencijas. Tekstinės kompetencijos ugdymas, o ne atskirai skaitomo (klausomo) teksto suvokimo, naujos leksikos išaiškinimo, jos vartojimo ir kt. įgūdžių formavimas, yra ta dalyko ir užsienio kalbos metodikas vienijanti grandis, kuri įgalina integruotai ugdyti dalyko ir užsienio kalbos gebėjimus.

ENThe paper aims to reveal and substantiate the teaching/learning methodology oriented to the learners’ academic and professional needs and guaranteeing the optimal balance of the subject content and a foreign language in integrated teaching. The relationship of the concepts related to content and foreign language integrated teaching/learning – bilingual education and content and language integrated learning (CLIL) – should be particularly noted. Having systematised the main approaches, CLIL is used to denote a class/lecture instructed in a foreign language. One of the possibilities to simultaneously seek two CLIL goals, i.e. to develop metacognitive and linguistic (foreign language) competences and subject-specific competences by employing modern active foreign language teaching methods, might be the textual competence developed in a CLIL class or lecture, which is perceived more widely than just a linguistic competence (i.e. knowledge and competences of lexis and grammar), and covers the competences to independently read a subject-specific text, relate it with available knowledge and to use new information and cognitive results in the activity of thinking and speaking and text creation, and conveying your intentions in a comprehensible and adequate manner. The development of textual competence, rather than the formation of the skills of perception of separately read (heard) text, explaining new lexis and its usage, is the element uniting subject and foreign language methodologies which enables developing the subject-specific and foreign language competences in an integrated manner.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19369
Updated:
2018-12-17 12:19:35
Metrics:
Views: 88    Downloads: 10
Export: