Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika: disertacija
Alternative Title:
Socio-pedagogical dynamics of relations among teenagers
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
104 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokslinis problemos aktualumas.Siekimas sistemingais moksliniais tyrimais išsiaiškinti, kaip sociopedagoginės aplinkos, visuomenės bei švietimo pokyčiai atsispindi paauglių santykiuose, veikloje, vertybių, interesų raidoje yra ne tik naujas pedagoginis reiškinys, bet ir realiausia negatyvių apraškų paauglių ugdymo(si) procese prevencijos prielaida, kadangi Lietuvos pedagogikos moksle iki šiol nebuvo tyrimų, kurie atskleistų paauglių sociopedagoginės raidos dinamiką, įvertintų jos tendencijas vykstant natūraliems visuomenės ir planingiems švietimo pokyčiams bei pagrįstų šio reiškinio svarbą asmenybės ugdymui(si). Habilitacinis darbas užpildo minėtąją pedagogikos mokslo spragą pateikiant: • Sistemingu ir metodišku moksliniu tyrimu pagrįstą paauglių tarpusavio santykių dinamiką ( nuo 1972 iki 1999m.) su 4-8 klasių mokiniais naudojant išilginio pjūvio (longitudinal) ir amžiaus skersinio pjūvio (Cross-sectional) metodus; • Atskleista ir pagrįsta paauglių statuso klasėje ir dalyvavimo mažoje grupėje sąveika; • Nustatyti statusą lemiantys ir jo kaitą įtakojantys veiksniai; • Pateikta ir pagrįsta originali paauglių klasifikacijos sistema; • Pateikta paauglių dalykinių ir tarpasmeninių santykių tyrimo metodika; • atskleista paauglių vertybių skalė; • parengti teoriniai ir praktiniai studijų kursai, projektai, inicijuojantys ugdymo(si) proceso kaitą darbe su paaugliais; Darbe išanalizuoti ilgalaikiai sistemingi mokslinių tyrimų kiekybiniai ir kokybiniai duomenys, pristatyta praktinės veiklos patirtis ir jos sklaida publikacijose, konferencijose, studijų procese, apibendrintos darbo išvadose, numatomų tyrimų vizijose. [Iš leidinio]

ENScientific relevance of the problem. An attempt to explore by systematic scientific research how changes of socio-pedagogical environment, society and education are mirrored in relations, activities, interests of teenagers is not only a new pedagogical phenomenon, but also the most practical precondition for preventing negative manifestations in educating teenagers. In earlier times, in Lithuania’s pedagogical science, there was no research done about dynamics of teenagers’ socio-pedagogical evolution, no attempts to evaluate how its trends correlate with natural changes in society and planned changes in education or to justify the importance of this phenomenon for educating personality. Dissertation fills this gap in pedagogical science by providing: • The dynamics of teenagers’ relations (from 1972 to 1999) from 4-8 grades, based on systemic and methodological scientific research, using longitudinal and cross-sectional methods; • Identifies and justified the interaction between teenagers’ status in the class and participation in a small group; • Identifies factors influencing status and conditions its change; • Defines and justifies an original system of classifying teenagers; • Defines methodology of researching formal and inter-personal relations among teenagers; • Identifies value scale of teenagers; • Prepares theoretical and practical study courses, projects, which initiate changes in education process; The work analyzes qualitative and quantitative data from long-term, systemic scientific research, presented experience of practical work and its promotion.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10245
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 34
Export: