Organizacijos kultūros ir organizacinės kultūros charakteristikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos kultūros ir organizacinės kultūros charakteristikos
Alternative Title:
Characteristics of organizational culture and culture in organization
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 221-230
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos pagrindinės organizacijos ir organizacinės kultūros charakteristikos, siekiant pačių sampratų atskyrimo. Remiantis užsienio autorių moksliniais darbais, abiejų analizuojamų kultūrų skirtumai išnyksta ir/arba atsiranda tam tikros painiavos terminuose, verčiant juos į lietuvių kalbą. Šio straipsnio pagrindinis siekis, susisteminus lietuvių autorių darbuose naudojamas ir gvildenamas organizacijos ir organizacinės kultūros sampratas, pateikti apibendrinantį vaizdą, detalizuojant kultūrų dedamąsias dalis bei išryškinant esminius skirtumus. Straipsnyje, įvertinus terminų turinio skirtumus, vertimų iš anglų, vokiečių, prancūzų bei rusų kalbų ypatumus, susiklosčiusią vartosenos tradiciją bei keliamus reikalavimus Lietuvos mokslo kalbai, pateikiamos rekomendacijos, įgalinančios išvengti nesusipratimų. Tyrimo tikslas – išnagrinėjus organizacijos ir organizacinės kultūros charakteristikas, pateikti siūlymus šių sąvokų atskyrimui. Straipsnis parengtas remiantis sisteminės mokslinės literatūros analizės, bendrosios ir loginės analizės, sintezės, analogijos, kompleksinio apibendrinimo ir lyginimo metodais. Organizacijos kultūros dedamosios būdingos daugeliui socialinių sistemų, taip pat – ir dirbtinių. Tai – įsitikinimai, mąstymo stereotipizacija, fundamentalios vertybės, grupinė sąmonė, kolektyvinės pasąmonės archetipai, nuoseklumas. Todėl organizacinės arba vadybos kultūros vektoriai lemia organizacijos padėtį rinkoje. Dažniausiai lietuvių mokslo darbuose aptinkami terminai, apibūdinantys organizacinę kultūrą, varijuoja: organizacinė kultūra, korporatyvinė kultūra, vadybos kultūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Korporacinė kultūra; Korporatyvinė kultūra; Kultūra; Organizacijos kultūra; Organizacinė kultūra; Vadybos kultūra; Corporate culture; Corporative culture; Culture; Culture in organization; Culture of management; Organizational culture.

ENIn the article there are the main characteristics of organizational culture and culture in organization being analyzed on purpose to distinguish between the very conceptions. On the basis of the scientific works by foreign authors the differences of both analyzed cultures disappear and/or there appears some confusion over the terms when translating them into Lithuanian. Thus the main objective of the article is to present a generalizing view by detailing constituent parts of the cultures as well as emphasizing the main differences after having systematized the conceptions of organization as well as organizational culture that are used and examined in the works of Lithuanian authors. In the article after having evaluated the differences of the content of the terms as well as peculiarities of translation from English, German and French languages, tradition of terminology usage as well as requirements raised for Lithuanian language of science, there are recommendations that enable to avoid possible confusion presented. Aim of the research to make proposals how to distinguish between the conceptions of organizational culture and culture of organization after having analyzed their characteristics. The article has been worked out on the basis of the following methods: systemic analysis of scientific literature, general and logical analysis, synthesis, analogy, complex generalization and comparison. Constituents of culture of organization are characteristic to many social as well as artificial systems. These are convictions, stereotypization of contemplation, fundamental values, group conscience, archetypes of collective subconsciousness, sequence. Thus vectors of organizational or management culture determine the position of organization in the market.Mostly the terms describing organizational culture that are encountered in the scientific works of Lithuanian authors vary: organizational culture, corporative culture, management culture. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67510
Updated:
2018-12-16 23:57:53
Metrics:
Views: 96    Downloads: 33
Export: