Galimybė, tikimybė ir siekiamybė senatvės pensijų kaupimo fondų reklamose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Galimybė, tikimybė ir siekiamybė senatvės pensijų kaupimo fondų reklamose
Alternative Title:
Possibility, probability and endeavor in retirement pension funds advertisements
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 45-55
Keywords:
LT
Reklama / Advertising; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTReklama, kaip komunikacijos sritis, yra savitas tyrinėjimo objektas lietuvių kalbotyroje. Skirtingos rūšies ir tematikos reklamų tekstai išsiskiria tik jiems būdinga tekstų formos ir turinio struktūra. Senatvės pensijų kaupimo fondų reklamų savitumas atskleidžiamas per sakinio modalumą, sakinio funkciją. Tai leidžia išanalizuoti, kaip adresantas perteikia savo santykį su kalbamuoju dalyku, o adresatas suvokia, interpretuoja tą pasakymą, juo reiškiamas intencijas. Taip atliekama komunikacinė funkcija ir sąveikos (interpersonalinė) metafunkcija. Straipsnio objektas – senatvės pensijų kaupimo fondų reklaminiai tekstai, o tikslas - išanalizuoti „galimybės“, „tikimybės“, „siekiamybės“ reikšmes senatvės pensijų kaupimo fondų reklamose. Atlikus tyrimą, galima teigti, kad gauti rezultatai rodo senatvės pensijų kaupimo fondų reklamose esant daug netikrumo, laukiamų rezultatų, adresantas vengia įsipareigoti, žadėti, o sudaro tik prielaidas tariamai adresato naudai. Tai atskleidžia „galimybės“, „tikimybės“, „siekiamybės“ modalumo reikšminiai atspalviai, perteikiami veiksmažodžių „galėti“, „tikėtis“, „siekti“ formomis, daiktavardžiais „galimybė“, „tikimybė“, reikiamybės dalyviu „tikėtina“, pusdalyviu „siekdami“, neveikiamosios rūšies esamojo laiko bevardės giminės dalyvio forma „siekiama“. Senatvės pensijų kaupimo reklamų galimybės modalumo pasakymams būdingos teigimo, pažado, prielaidos intencijos, tikimybės - teigimo, o siekiamybės - implikuoto gyrimosi intencijos. Implikuota galimybės, tikimybės, siekiamybės modalumo reikšmė gali būti perteikiama ne garantijos intencija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Galimybė; Intencija; Modalumas; Reklama; Siekiamybė; Tikimybė; Advertisement; Endeavour; Intension; Modality; Possibility; Probability.

ENAdvertisement as an area of communication is a distinctive object of investigation in Lithuanian linguistics. In addition, different types of texts and themes of advertisements determine the characteristic structure of the content and form of the text. Retirement pension fund ads identity is revealed through the modality of the sentence and the function of the sentence. It allows analyzing how the addresser conveys his attitude to the analyzed subject and how the addressee perceives, interprets the utterance and its intentions. In this way communicative function and interaction (interpersonal) metafunction are performed. The subject of the article is the language of advertisements of the pension fund, the purpose is to analyze the values of possibility, probability and endeavor of the retirement pension fund advertisements. The research results reveal that there are much uncertainty, expectations in the analyzed retirement pension fund advertisements; the addresser avoids commitment, but he makes presumptions for assumed profit for the addressee. This reveals the meaning nuances of possibility, probability and endeavor modality, which is conveyed by different forms of verbs "galėti" (may), "tikėtis" (expect), "siekti" (achieve, strive), by nouns "galimybė" (possibility), "tikimybė" (probability), gerundive "tikėtina" (expected), participle "siekdamas" (achieving, striving), passive voice present simple neutral participle "siekiama" (is intended, aimed). Sometimes the intention of the sentence is conditioned by the structure of the sentence. Assertion, promise, assumption intentions are common in possibility modality utterances in the retirement pension fund advertisements; utterances of assertion and endeavor contain implicit boasting intentions. Implicit possibility, probability and endeavor modality meaning can be conveyed by the intention of non-guarantee. [abstract from aut

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52202
Updated:
2018-12-17 13:40:13
Metrics:
Views: 46    Downloads: 7
Export: