Reklamos topika: persvazijos instrumentai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklamos topika: persvazijos instrumentai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
231 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2010 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) – Vilniaus univesitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Topic of advertising: tools of persuasion Vilnius : [Vilnius University], 2010 42 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas — retorinė topika rašytinės (regimosios) reklamos diskurse. Tai pirmasis Lietuvoje retorinės topikos analizei skirtas lingvistinis darbas. Topas disertacijoje tiriamas kaip argumentacijos kategorija: specifinis argumentas, universali įrodymo ir įtikinimo priemonė. Tyrimo tikslas — išanalizuoti retorinės topikos raišką rašytinės (regimosios) reklamos diskurse. Reklama disertacijoje tiriama retoriniu aspektu. Dėmesys skiriamas toms loginėms ir retorinėms operacijoms, kurios sėkmingai perimtos ir pritaikytos reklamoje. Retorinės topikos tyrimas apima tris — invencinį, dispozicinį bei elokucinį — reklamos diskurso lygmenis. Disertacijoje atskleidžiama, jog reklamos diskursas paklūsta retorikos suformuluotoms taisyklėms, todėl reklamos argumentacijos, kompozicijos, verbalinės bei vizualinės raiškos ypatybes galima analizuoti taikant retorinės topikos kategorijas ir metodus. Reklamos diskurse topai funkcionuoja kaip stimulai, galintys daryti įtaką informacijos suvokimui ir emociniam jos vertinimui — reklamoje aktualizuojama persvazinė topo, kaip įrodymo ir įtikinimo priemonės, funkcija. Retorinė topika reklamoje absorbuoja visas įmanomas raiškos formas, topas funkcionuoja kaip tam tikras diskurso komponentas, struktūrinis – prasminis modelis, glaudžiai susijęs su diskurso rūšimi, kompozicija, verbaline ir vizualine raiška. Retorinės topikos analizei būdingas tarpdiscipliniškumas — ieškoma ne tik reklamos ir retorikos, bet ir reklamos bei logikos, psichologijos, sociologijos, kultūrologijos disciplinų sąlyčio taškų.

ENThe object of the thesis research is the rhetorical topic in a discourse of written (visual) advertising. It is the first linguistic paper on the analysis of rhetorical topic in Lithuania. In the scope of the thesis, the topos is approached as a category of argumentation: a specific argument, universal tool of persuasion and proof. The aim of the research is to analyse the expression of the rhetorical topic in a discourse of written (visual) advertising. Advertising is being examined from the rhetorical point of view. Regard is paid to those logical and rhetorical operations that have been successfully absorbed and adapted to advertising. The rhetorical topic research covers three levels of advertising discourse: inventive, dispositional and elocutive. The thesis reveals that the discourse of advertising obeys rules formulated in a field of rhetoric, thus the characteristics of argumentation, composition, verbal and visual expression of advertising may be analysed using the categories and methods of rhetorical topic. In advertising discourse, toposes serve as stimuli capable of affecting perception of information and its emotional evaluation – in advertising the persuasive function of the topos as the tool of proof and persuasion is realised. In advertising, the rhetorical topic absorbs all available forms of expression and topos functions as a particular component of the discourse, a structural-notional model closely related to the type, composition, verbal and visual expression of the discourse. Analysis of the rhetorical topic features interdisciplinarity, i.e. it is interested not only in the interconnections between advertising and rhetoric, but also advertising and logic, psychology, sociology and culturology.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25862
Updated:
2014-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 95
Export: