Strategic guidelines of increasing employment and reducing unemployment in the context of EU (Lithuanian case)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Strategic guidelines of increasing employment and reducing unemployment in the context of EU (Lithuanian case)
Alternative Title:
Užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo strateginės gairės ES kontekste (Lietuvos atvejis)
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2015, vol. 14, no. 2 (35), p. 224-253
Keywords:
LT
Ekologiška; Ekologiška ekonomika; Ekonomika; Makroekonomikos politika; Makroekonominė politika; Nedarbas; Socialinė sanglauda; Užimtumas; Užimtumo didinimo strateginės gairės.
EN
Employment; Green economy; Lithuania; Macro-economic policy; Social cohesion; Strategic guidelines for increasing employment; Unemployment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra pateikti Lietuvos užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo strategines gaires, atsižvelgus į ES užimtumo srities strateginius dokumentus, Europos Komisijos komunikatus, Europos Vadovų Tarybos sprendimus, tyrimus, Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas šalims narėms. Straipsnyje pristatoma ir analizuojama dabartinė ES darbo rinkos situacija, neturinti precedento per visą ES gyvavimo istoriją. Šiame kontekste aptariamos aktualiausios darbo rinkos problemos Lietuvoje (jaunimo nedarbas, ilgalaikis nedarbas, moterų nedarbas), atskleidžiamos pagrindinės jų priežastys. Po išsamios pasaulio ir ES strateginių dokumentų analizės nustatomi ir pasiūlomi Lietuvos užimtumo didinimo scenarijai. Užimtumą skatinančios makroekonomikos politikos įgyvendinimas - svarbi strateginė gairė, norint susidoroti su užimtumo ir socialinės ekonominės nelygybės problemomis. Lietuvoje būtina įgyvendinti makroekonomikos politiką, siekiant visiško užimtumo, nes makroekonomikos politika turėtų užtikrinti orius darbus ir padidinti įsidarbinimo galimybes, patvirtinti būtinas darbo rinkos ir verslo priemones, kad būtų galima pašalinti krizės padarinius ir užtikrinti valstybės finansų bei mokesčių bazės stabilumą. Kitos strateginės gairės - ekologiškos ekonomikos sukūrimas, ekologinė žemdirbystė ir ekologiškos darbo vietos. Ekologiškos ekonomikos ir darbo vietų vystymas - vieni iš Lietuvos užimtumo didinimo prioritetų, todėl tikslinga integruoti ekologiškų darbo vietų idėją į nacionalinio užimtumo planą, taip sukuriant ekologinio užimtumo rodiklių sistemą, integruojant darbo jėgos mokymų poreikį į regiono, miesto ar savivaldybės strategijas, pasitelkiant aktyvią darbo rinkos politiką ir nuolatinį mokymąsi. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the article is to provide strategic guidelines for increasing employment and reducing unemployment in Lithuania with regard to the EU strategic documents in the field of employment, the European Commission’s communiquis, the European Council decisions, studies, recommendations to Member States made by the International Labour Organization. The paper presents and analyses the present situation in the EU labour market; the present situation is without precedent throughout the total historical period of the EU’s existence. The most pressing problems of the labour market in Lithuania (unemployment of young people, long-term unemployed, and women) are brought in this context, and their fundamental causes are disclosed. The scenarios of increasing employment in Lithuania are identified and proposed after a thorough analysis of the globai and EU strategic documents. The article states that the employment-friendly macroeconomic policy-making is a fundamental strategic guideline in order to address the problems of employment and social economic inequality. It is necessary to implement the macro- economic policies aimed at full employment in Lithuania; the macro-economic policies should ensure dignified jobs and expand the employment opportunities, foster to adopt the necessary measures in the labour market and business in order to eliminate the effects of the crisis and at the same time to ensure stability of the public finance and tax bases. Creation of the green economy, organic farming, and green jobs are other strategic guidelines. The green economy and green Jobs development are one of the priority directions of increasing employment in Lithuania.It is appropriate to integrate the idea of green jobs in the national employment plan, creating a system of indicators of eco-employment, integration of labour training needs in the region, city, and municipal strategies through such means as active labour market policies and lifelong learning. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82847
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 15    Downloads: 7
Export: