The Aims of university studies: aspirations and reality from students' point of view

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Aims of university studies: aspirations and reality from students' point of view
Alternative Title:
Universiteto studijų tikslai: siekiai ir realybė studentų požiūriu
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 3 (40), p. 112-119
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo vystymosi tendencijos; Esminiai studijų tikslai; Liberalus ugdymas; Profesiniai poreikiai; Socializacija; Studento požiūris; Studijos Lietuvoje; Universitetinės studijos; Universiteto studijų tikslai.
EN
Aims of university studies; Education in Lithuania; Essential aims of studies; Higher education development tendencies; Liberal education; Socialization; Student point of view; University studies; Vocational needs.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - atskleisti, kokių esminių studijų tikslų turi siekti šiuolaikinis universitetas ir kaip jie, studentų nuomone, yra realizuojami. Tyrimo objektas - studijų tikslai ir jų realizavimas universitete. Mokslinės literatūros analizė įgalino išryškinti esminius universiteto studijų tikslus, kuriuos suponuoja šiuolaikinio aukštojo mokslo vystymosi tendencijos: aukštojo mokslo masiškėjimas, liberalaus ugdymo koncepcijos realizavimas, bei pačios visuomenės, kuri tampa žinių visuomene, keliami poreikiai žinių kokybei ir nuolatiniam mokymuisi. Todėl studijos universitete turi būti orientuotos į sąmoningą ir kryptingą studento asmenybės, jo prigimtinių galių, kritinio mąstymo bei profesinės kompetencijos vystymą. Be to, realizuojant šiuo esminius universiteto studijų tikslus, dera akcentuoti šiuolaikinį požiūrį į mokymąsi, kuriuo remiantis, studijos universitete - tai aktyvus studento žinių, supratimo bei asmeninių prasmių kūrimo procesas, kuriame dalijamasi savo turima patirtimi ir žiniomis su kitais. Anketinė apklausa leido įvertinti universitetų studentų požiūrį į universiteto studijų esminių tikslų realizavimą. Empiriniame tyrime dalyvavo 870 socialinių mokslų srities studentai iš Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto. Atliktas tyrimas leido suformuluoti išvadas, kurių svarbiausia yra ši: universitetas iš esmės realizuoja universiteto studijų tikslus, apibrėžtus šiuolaikinio aukštojo mokslo vystymosi tendencijų kontekste, tačiau didesnis akcentas tenka studento profesiniams poreikiams bei interesams, tuo tarpu studento prigimtinių galių, jo asmenybės ir asmeninių interesų, poreikių bei tikslų vystymui nesuteikiama lygiavertė svarba. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to analyze the students' point of view towards the implementation of essential aims of studies at contemporary university. The research object is the aims of university studies and their implementation. Scientific literature analysis helped to define the aims of university studies in the context of higher education development tendencies, namely the transition into mass higher education, the implementation of liberal education. The aims of university studies are supposed by the qualities of emerging knowledge society and its demands for lifelong learning. So, university studies have to strive for deliberate and purposive development of student's personality, his/her inborn powers, critical thinking and vocational competence. Moreover, a new approach to learning should be promoted at university, because the studies are perceived as student's active involvement in creating knowledge, his/her own understanding and personal meanings, i.e. everything that is born in the process of experience sharing. The questionnaire survey aimed to evaluate the students' point of view into the implementation of the aims defined. 870 students in Social Sciences from Kaunas University of Technology and Vytautas Magnus University took part in the empirical research. SPSS program was used for statistical analysis of data and the conclusions were submitted with the essential one: in general, the universities implement the aims of university studies that are defined in the context of tendencies of contemporary higher education development. However, the bigger emphasis is put on developing student's vocational needs and interests rather than his/her inborn powers, personality, personal interests, needs and goals. [Text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43311
Updated:
2018-12-17 11:17:35
Metrics:
Views: 3
Export: