Assessment of colleges activity quality: the Bologna process dimensions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of colleges activity quality: the Bologna process dimensions
Alternative Title:
Bolonijos proceso dimensijos kolegijų veiklos kokybės vertinime
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 3 (48), p. 22-28
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Bendradarbiavimas / Cooperation; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti kolegijų vertinimo sritis, kriterijus ir rodiklius, kuriais siekiama Bolonijos proceso tikslų įgyvendinimo. Tyrimo objektas – Bolonijos proceso dimensijų raiška kolegijų veiklos kokybei keliamuose reikalavimuose. Bolonijos proceso inicijuotas poreikis vystyti bendrai priimtus visoje Europoje kokybės užtikrinimo kriterijus ir metodus, centriniu dėmesio objektu šiame procese daro nacionalinių išorinių kokybės vertinimo, užtikrinimo procedūrų atitiktį Bolonijos reikalavimams, kurie kartu su bendrai pripažintomis kokybės užtikrinimo sistemomis palengvins studentų priėjimą prie Europos darbo rinkos ir skatins Europos aukštojo mokslo patrauklumą ir konkurencingumą. Analizuojant vertinamų veiklos sričių kriterijus ir rodiklius pastebėta, kad iš 9 vertinamų sričių, 6 vertinamose srityse kolegijoms keliami reikalavimai siekti Bolonijos proceso užsibrėžtų uždavinių. Lietuvos kolegijų veiklos kokybės vertinimo metodika tampa paskata kolegijoms studijų procese diegti Bolonijos proceso tarptautinius susitarimus bei savo veiklą sieti su bendros Europos mokslo ir studijų erdvės prioritetais internacionalizuojant studijų turinį ir diegiant tarptautinius studijų kokybės užtikrinimo modelius. Tačiau aukštojo mokslo ir studijų rinkų internacionalizacija, siekiant tapti ir išlikti patrauklia ir konkurencinga aukštojo mokslo ir studijų institucija, reikalauja didesnį dėmesį kolegijoms skirti ne tik vidinėms galimybėms ir ištekliams, bet ir jų veiklos kokybę sąlygojantiems išoriniams veiksniams. Tai reikalauja ir kolegijų kokybės vertinimo kriterijų tobulinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bolonijos procesas; Europos aukštojo mokslo erdvė; Studijų kokybė; Studijų internalizacija; Tarptautiniai susitarimai; Europos aukštojo mokslo erdvės konkurencingumas ir patrauklumas; Veiklos sritis; Kriterijus; Rodiklis; The Bologna process; European higher education area; Study quality; Internationalisation of studies; International agreements; The competitiveness and attraction of European higher educationarea; Area of activity; Criterion; Indicator.

ENThe goal of the article is to analyse and accentuate international declarations and conventions aimed at non-university studies and their fluctuation, colleges’ evaluation sectors, criteria and indicators that are used for the realisation of tasks of the Bologna process; evaluate subjective and objective obstacles that hinder international agreements from introducing them into activities of colleges. An analysis of criteria and indicators of the estimated fields of activities revealed that 6 out of 9 fields had requirements to aspire to the tasks prescribed by the Bologna process. Methods of evaluation of quality of activities of Lithuanian colleges has served as an inducement for colleges to adopt international agreements of the Bologna process in their process of studies and link their activities with the priorities of common European education zone by internationalising the content of tuition and introducing international models to ensure high-quality education. Nevertheless, internationalisation of markets of university education and studies in an effort to become an attractive and competitive institution requires more attention of external factors determining quality of college education rather than their internal potential and resources. This also requires improvement of quality assessment criteria.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5405
Updated:
2018-12-17 11:39:10
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: