The Model of reflective practice as an empowering factor for the shift in the paradigm of higher education (in the context of ESL teacher training)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Model of reflective practice as an empowering factor for the shift in the paradigm of higher education (in the context of ESL teacher training)
Alternative Title:
Reflektyvios praktikos modelis kaip aukštojo mokslo paradigmos virsmą įgalinantis veiksnys (anglų kalbos dėstytojų rengimo kontekste)
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 4 (36), p. 39-47
Keywords:
LT
Analitinės praktikos modelis; Aukštasis mokslas; Būsimieji anglų kalbos mokytojai; Edukacinė paradigma; Faktorius, Švietimas; Refleksyvios praktikos modelis.
EN
Education; Factor; Higher education; Model of reflective practice; Paradigm of education; Prospective teachers of English.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo paradigmai kintant iš tradicinės mokymo į nuolatinio mokymosi, liberalizmas ir indoktrinacija priešpastatomi vienas kitam. Užsienio kalbų mokyme ir mokymęsi pradedamas taikyti komunikacinis požiūris bei pereinama nuo bihevioristinių ir kognityvinių amato bei taikomojo mokslo modelių į holistinį - interaktyvų - reflektyvų studijų modelį. Tokią konfrontaciją sąlygoja socialinis kontekstas, vertybinė sistema, požiūris į kultūros išsaugojimą, šalies politinės, istorinės ir ideologinės tradicijos. Naujos mokymosi paradigmos kontekste pradedamas akcentuoti prasminis mokymasis; holistinis požiūris į studijų procesą kaip naują mokymo kokybę užtikrinantį veiksnį, skatinantį studentų kritinį mąstymą, pozityvų savikoncepcijos vystymą; psichologiškai palankios, paremiančius akademinės aplinkos kūrimas ir pan. Straipsnyje išryškinamos pozityvistinės edukacinių tyrimų paradigmos kaitos į emancipacinę - interpretacinę - konstruktyvistinę paradigmą priežastys ir reikšmingumas. Šių kintančių edukacinių reiškinių bei tyrimo metodologijos kontekste teoriškai ir empiriškai pagrindžiamas reflektyvios praktikos modelis, taikytinas rengiant anglų kalbos dėstytojus. [Iš leidinio]

ENArticle reveals some aspects of both liberal and indoctrinated processes of studies in the context of the shift from the traditional teaching into alternative life-long learning paradigm in higher education. While implementing communicative approach to foreign language teaching and learning, as well as transferring from behaviourist and cognitive craft and applied science models into holistic-interactive-reflective model in higher education (HE), liberalism and indoctrination are often in opposition. This confrontation is preconditioned by the social context, value system, and attitude towards preservation of culture, political, historical and ideological traditions in a certain country. Communicative approach to ESL teaching and learning emphasizes the main features specific of liberal education. Its realization in any local system of schooling could change or, at least, modify students' beliefs towards language teaching and learning, provided, prospective teachers of English are trained taking four major principles of higher education into account: democracy, dynamics, integration, and critical thinking or reflective thinking. Reflective model of studies in HE serves as a precondition for having "nontraditional" and liberal students on a scale and, moreover, empowers them to facilitate the shift of the traditional teaching paradigm in HE into the alternative life-long learning one.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41710
Updated:
2018-12-17 11:07:04
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: