Moteriškosios tapatybės ir lyčių santykių modelio paieškos šiuolaikinėje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moteriškosios tapatybės ir lyčių santykių modelio paieškos šiuolaikinėje visuomenėje
Alternative Title:
Woman’s identity and models of relations between genders in modern society
In the Journal:
Soter. 2007, 21 (49), p. 43-62
Keywords:
LT
Destruktyvus feminizmas; Feminizmo paradoksai; Lyčių santykių modelis; Moteriškoji tapatybė; Moters vaidmuo; Primityvus seksualumas; Sekso kultas; Vienos lyties modelis.
EN
Cult of sex; Destructive feminism; Female identity; Models of gender's relations; Paradoxies of feminism; Primitive sexuality; Woman's identity; Woman's role; „Unisex" model.
Summary / Abstract:

LTDu veiksniai turi lemiamos įtakos šiandieniniam lyčių vaidmenų perkonstravimui: kintantis darbo įrankių pobūdis ir moterų emancipacija, kuriai būdinga tendencija atmesti tradicines moteriškąsias veiklos sritis kaip bloguosius stereotipus. Tačiau reikėtų griežtai skirti vidinį moters nusiteikimą vienai ar kitai veiklai nuo išorinių, dirbtinai su(si)kurtų ar primestų nuostatų, atsirandančių visuomenėje įsitvirtinus vienam iš lyčių asimetrinių santykių modeliui. Beatodairiškas lyčių skirtumų neigimas ir jų vaidmenų priskyrimas neigiamiems stereotipams, toks, koks įsivyrauja šiandien, gali įnešti didžiulę sumaištį į asmeninę lytinės tapatybės paieškų erdvę ir padaryti sunkiai atitaisomą ar visai nebeatitaisomą žalą. Lyčių lygybė, lygios galimybės ir lyčių lygiavertiškumas yra visiškai netapatūs dalykai ir jų suniveliavimas gali paradoksaliai iškreipti žmogaus būties sampratą. Įsigalinti tendencija atmesti ir lyčių skirtingumus, ir jų nulemtus vaidmenis pagrįsta feministinės kritikos teorijomis, teigiančiomis, jog tik tokiu būdu galima pasiekti visišką lyčių lygybę. Todėl, kalbant apie lyties vaidmens tapatybę, būtina aiškiai skirti, kokie lyčių vaidmenys turimi galvoje: tie, kurie susikūrė ar buvo sukurti dirbtinai, ar kylantys iš pačios moters prigimties ir atspindintys jos asmens ir pašaukimo esmę. Straipsnio tikslas: atskleisti moteriškosios tapatybės esminius principus tradiciškai laikomų moteriškosiomis ir labiausiai feministinių teorijų kritikuojamų veiklų aspektu bei apibūdinti šiandienį, feministinių teorijų kuriamą lyties modelį. Tyrimo metodai – mokslinės filosofinės, pedagoginės, psichologinės literatūros ir šiuolaikinių feministinės kritikos šaltinių analizė. [Iš leidinio]

ENTwo factors have major influence on the modern-day reconstruction of gender roles: development of labour tools and women's emancipation, which is characterized by the tendency to reject all traditionally female spheres of activity as bad stereotypes. However, it is important to differentiate between a person’s inner disposition to an activity and an outer, artificially created or imposed one, which appears after one of the models of asymmetric gender relationships becomes established in a society. Nowadays there is a dominating reckless denial of gender related differences or an attachment of gender roles to negative stereotypes which can create a great confusion in a personal search for sexual identity and cause hardly or totally irrecoverable loss. Gender equality, equal chances and gender parity are not identical and their levelling can paradoxically distort the understanding of human being. The establishing trend to reject both gender differences and the roles determined by these differences is based on the theories of feminist criticism, which state that this is the only way to achieve an absolute equality of genders. Therefore, when speaking about the identity of gender roles, it is essential to define which gender roles are meant: those, which have artificially evolved or been created, or those, which arise from the woman's nature itself and reflect the essence of her personality and vocation. The objective of the article is to reveal essential principles of female identity in the aspect of activities traditionally referred to as feminine and mostly criticized by feminist theories and to describe the modern gender model created by feminist theories. […]. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13290
Updated:
2018-12-17 11:59:11
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: