Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskursas socialinės realybės konstravimo kontekste: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2007.
Pages:
1 pdf (167 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 metais Šiaulių universitete. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai) - 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai; Kompiuterinė kultūra; Diskursas; Socialinė realybė.
EN
Children; Computer culture; Discourse; Social reality.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama vaikų kompiuterinė kultūra, kaip postmodernios informacinės visuomenės reiškinys, išryškintas jos edukacinio prasmingumo kontekstas, kurio esmę sudaro ne tik technologiniai vaikų įgūdžiai, bet ir socialinės realybės pažinimas. Tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti ir empiriškai ištirti vaikų kompiuterinės kultūros edukacinį diskursą, taikant kokybinio ir kiekybinio tyrimų dermės dizainą bei socialinės tikrovės konstravimo teoriją. Tyrimo problema siejama su vaikų kompiuterinės kultūros, kaip šiuolaikinės informacinės visuomenės reiškinio edukacinio diskurso kontekstu, kuris gali būti teoriškai pagrįstas ir empiriškai ištirtas taikant kokybinių ir kiekybinių tyrimų dermės dizainą bei socialinės tikrovės konstravimo teoriją. Disertacijoje teoriškai-empiriškai pagrįstas vaikų kompiuterinės kultūros edukacinis diskursas, taikant socialinės realybės konstravimo kontekstą, leidžiantį pažinti vaikų, kaip šiuolaikinės kompiuterinės kultūros kūrėjų identitetą ir vaidmenį, vaikams konstruojant ir rekonstruojant socialinę realybę, kaip pasaulį, kuriame vaikai žaidžia, komunikuoja, atranda ir kuria. Pagrįstas kokybinio ir kiekybinio tyrimų dermės dizainas, pademonstruotos dviejų metodikų (laisvojo vaikų rašinio ir anketinės apklausos) taikymo galimybės. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai paneigia edukacinį mitą, jog vaikai pasaulį kuria pagal suaugusiųjų jiems pasiūlytus pavyzdžius bei taisykles ir, kad tai yra svarbiausias jų kultūrinių, kognityvinių pasiekimų. Vaikų kompiuterinės kultūros edukacinio diskurso tyrimas socialinės realybės konstravimo kontekste atskleidė, jog vaikai socialinę realybę kuria, suteikdami jai socialines, kultūrines, edukacines reikšmes, ją subjektyvuodami ir objektyvuodami.

ENThe dissertation investigates children’s computer-aided culture as a phenomenon of postmodern informational society, the context of its educational significance is highlighted, the essence of which consists not only of technological children’s abilities but the cognition of social reality, as well. The aim of the research is to ground theoretically and to provide empirical investigations of the educational discourse of children’s computer-aided culture by applying the design of qualitative and quantitative research tune and the theory of social construction of reality. The research problem is related with children’s computer-aided culture as a context of educational discourse of the phenomenon of modern informational society that can be theoretically grounded and empirically investigated by using the design of qualitative and quantitative research tune and the theory of social construction of reality. Educational discourse of children’s computer-aided culture is theoretically-empirically grounded in the dissertation by using the context of the social construction of the reality which enables to get acquainted with children identity and role of them as the creators of computer-aided culture, when children construct and re-construct social reality as the world in which children play, communicate, discover and create. The design of qualitative and quantitative research tune was grounded, the application possibilities of two methods (free essay and questionnaire survey) was demonstrated. The results of performed empirical investigation deny educational myth that children create the world according to the examples and the rules suggested by the adults and the fact that this is the most important their cultural and cognitive achievement.The investigation of educational discourse of children computer-aided culture in the context of social reality construction revealed that children create social reality by providing to it social, cultural and educational meaning, by subjectivating and objectivating it.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74092
Updated:
2018-10-26 21:09:59
Metrics:
Views: 71    Downloads: 2
Export: