Housing credit access model : the case for Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Housing credit access model: the case for Lithuania
In the Journal:
European journal of operational research [EJOR]. 2004, Vol. 155, iss. 2, p. 335-352
Keywords:
LT
Būsto investicines priemones; Daugiakriterinė analizė; Investavimo į būstą instrumentai; Modelis; Multikriterinė analizė; Racionalaus kredito prieinamumas; Racionalus kreditais.
EN
Housing investment instruments; Model; Multiple criteria analysis; Rational credit access.
Summary / Abstract:

LTNorint pagerinti būsto sąlygas Lietuvoje, reikia kredito. Kliūtys siekiant racionalaus kredito gaunantiems žemas pajamas yra tarp svarbiausių kliūčių, su kuriomis susiduria Lietuvos namų ūkiai, siekdami įperkamo būsto. Straipsnio tyrimu yra siekiama dviejų pagrindinių tikslų. Pirma, norima identifikuoti ir apibūdinti racionalaus kredito prieinamumo vystymąsi pažangiose pramoninėse ekonomikose ir pateikti rekomendacijas Lietuvai. Daugiakriterinė racionalaus kredito prieinamumo kiekybinė ir konceptuali analizė išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje leido nustatyti sritis, kur Lietuvos situacija yra panaši, dalinai panaši ir visiškai skirtinga nuo lygio, esančio pažangiose pramoninėse ekonomikose. Šios kiekybinės ir konceptualios analizės duomenys buvo panaudoti nustatant racionalaus kredito prieinamumo vystymosi tendencijas Vakarų Europoje ir JAV, o taip pat pateikiant kai kurias rekomendacijas Lietuvai. Efektyvaus aprūpinimo būstu kredito prieinamumo nustatymas ir realizavimas Lietuvoje leis sukurti geresnes sąlygas būsto sistemos funkcionavimui. Antra, straipsnyje siūlomas metodas, kaip parinkti efektyvius investavimo į būstą instrumentus ir paskolos davėjus. Šiuo metu kuriamos kiekybinės ir konceptualios duomenų bazės suteikia išsamų investavimo į būstą instrumentų aprašymą ir leidžia atlikti jų daugiakriterinę analizę. Tai padeda nustatyti efektyvius investavimo instrumentus tiriamose šalyse. Pasiūlytos duomenų bazės ir daugiakriterinė analizė taip pat gali būti panaudoti ieškant efektyvių paskolos davėjų.

ENIn order to improve living conditions in Lithuania, one needs a credit. Low income residents seeking a rational credit face obstacles which are among the major obstacles on the path of Lithuanian households towards affordable housing. The research described in the article focuses on two key goals. First of all, it aims to identify and define the development of the access to rational credit in advanced industrial economies and to provide Lithuania with recommendations. Multi-criteria quantitative and conceptual analysis of the access to rational credit in developed countries and Lithuania allowed identifying the fields with similar, partially similar or totally different situations Lithuania has in comparison with developed industrial economies. The data of this quantitative and conceptual analysis were used when identifying tendencies in the development of access to credit in Western Europe and USA as well as when submitting certain recommendations to Lithuania. Establishment and realisation of an efficient access to housing credit in Lithuania will allow creating better conditions for the functioning of the housing system. Secondly, the article offers a method for choosing effective housing investment instruments and lenders. Quantitative and conceptual data bases being currently developed provide with an extensive description of housing investment instruments and allow performing a multi-criteria analysis thereof. It helps establish effective investment instruments in the countries under the research. The offered data bases and the multi-criteria analysis may also be used to search for effective lenders.

DOI:
10.1016/S0377-2217(03)00091-2
ISSN:
0377-2217; 1872-6860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36643
Updated:
2022-05-30 22:08:36
Metrics:
Views: 17
Export: