Darbo, gyventojų užimtumo bei darbo rinkos politikos tyrimai Lietuvos raidos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo, gyventojų užimtumo bei darbo rinkos politikos tyrimai Lietuvos raidos kontekste
Alternative Title:
Labour, employment and labour market policy research in Lithuanian development context
In the Book:
Socialinė raida ir politika. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2011. P. 61-91. (Aktualūs socialinės politikos klausimai ; 9)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbas; Darbo rinka; Darbo rinkos politika; Lietuvos raida; Užimtumas; Employment; Labour; Labour market; Labour market policy; Labour market, Employment; Lithuanian development.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo rinka / Labour market; raida; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama trumpai aptarti Darbo ir socialinių tyrimų instituto 1991–2010 m. darbo, gyventojų užimtumo bei darbo rinkos politikos srityje vykdytus tyrimus ir atskleisti darbo rinkos bei žmogiškųjų išteklių raidos dėsningumus, kurie darė įtaką bendrai šalies ekonominei bei socialinei raidai. Nepriklausomybės atkūrimo paskatinti politiniai bei socialiniai pokyčiai lėmė naujas ekonomikos raidos galimybes bei iš pagrindų pakeitė darbo rinkos funkcionavimą. Tačiau lygiagrečiai su Nepriklausomybės atkūrimo sąlygojamų problemų įtaka, Lietuva, kaip ir kitos rinkos ekonomikos valstybės, XX a. pabaigoje susidūrė su pramoninio ūkio raidos etapo pabaiga bei informacinės visuomenės formavimosi fenomenu. Tai irgi darė didelę įtaką darbo, gyventojų užimtumo bei darbo rinkos politikos transformacijai. Straipsnyje mėginama trumpai aptarti ir įvertinti, kaip minėti procesai lėmė skirtingas gyventojų grupes, darbo santykius bei žmogiškųjų išteklių valdymo mechanizmus. Trumpai aptariamos pasaulinės darbo rinkos raidos tendencijos bei jų raidos perspektyvos. Daroma bendra išvada, jog informacinėje visuomenėje vis sunkiau užtikrinti visiems gyventojams efektyvų užimtumą, todėl būtina moksliniais tyrimais ieškoti naujų, unikalių sprendimų, kurie leistų harmoningai suderinti darbo jėgos pasiūla ir paklausą, plėtoti verslo socialinę atsakomybę bei ilgalaikėje perspektyvoje užtikrinti subalansuotą visuomenės raidą. [Iš leidinio]

ENThis article aims to discuss briefly the researches o f Institute o f Labour and Social Research (ILSR) conducted in 1990–2010 in the field of labour, employment and labour market policy, and to disclose the labour market and human resources development patterns that influence the country's overall economic and social development. The independence restoration encouraged political and social changes that influenced new economic development opportunities and substantially changed the functioning of labour market. However, Lithuania, like other market economies, in the end of XX century faced with the end of industrial economic development phase and the phenomenon of information society formation, which also highly influenced labour, employment and labour market policy transformation. This article attempts to briefly discuss and assess how these processes influenced the different population groups, labour relations and human resource management mechanisms in Lithuania. Briefly discussed the global labour market trends and their development prospects.The article consists of four chapters. First chapter briefly discusses the employment and Lithuanian labour market policy changes in the periof 1990 – 2011, presents the results of conducted researches, describes the active labour market policies, social dialogue and migration. In the second chapter we discuss employment relations and labour law changes and their impact on the processes of employment. The third section discusses the issues of the different population groups (disabled, youth, older people and ethnic minorities) situation in the Lithuanian labour market. The widest is the fourth article chapter, which discusses new trends of economic and labour market developments. The article makes a general conclusion, that in the information society is more and more difficult to ensure effective population employment, therefore it is necessary to find new and unique solutions to the harmonious matching of labour supply and demand, to develop the corporate social responsibility and in the long term to ensure sustainable social development. [From the publication]

ISSN:
1648-6269
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34839
Updated:
2019-03-22 17:47:46
Metrics:
Views: 27    Downloads: 12
Export: