Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka bedarbių socialinei integracijai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaka bedarbių socialinei integracijai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
230 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2008 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2008.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of the active labour market policy measures on social integration of the unemployed Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjami aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo klausimai. Aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) priemonės yra svarbus socialinės politikos įrankis, savo įtaka apimantis tiek ekonominius procesus, tiek socialinius pokyčius mikro ir makro lygmenyse. Siekiant visapusiškai ir objektyviai įvertinti šių priemonių poveikį bedarbių užimtumui, kaip jų socialinę integraciją charakterizuojančiam veiksniui, analizė turi apimti nagrinėjamų priemonių įgyvendinimo socialines ir ekonomines sąlygas, jų įgyvendinimo mechanizmus. Pagrindinis disertacinio darbo tikslas yra įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įtaką bedarbių socialinei integracijai. Šiam tikslui pasiekti darbe atskleidžiamos nagrinėjamų priemonių socialinės funkcijos, parodant jų, kaip socialinės integracijos įrankio, poveikį dalyviams. Kartu darbe diskusiniu aspektu išnagrinėta užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų patirtis tiriant aktyvios darbo rinkos politikos priemonių socialinį bei ekonominį efektyvumą ir pagrįsti Lietuvos darbo rinkai aktualūs jų vertinimo būdai ir kriterijai. Atliktas empirinis tyrimas leido įvertinti atskirų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poveikį tikslinių bedarbių grupių, dalyvavusių šiose priemonėse, padėčiai bei perspektyvoms darbo rinkoje, kaip jų socialinės integracijos laipsnį lemiančioms charakteristikoms. Disertaciniame darbe taip pat nustatyti pagrindiniai veiksniai, lemiantys atskirų mūsų šalyje taikomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių įsidarbinimą po šių priemonių. [LMT]

ENThe thesis examines the issues of implementation of the measures of the active labour market policies, which are an important tool of social policy, the influence of which covers both economic processes and social changes on the micro and macro levels. For the purpose of comprehensive and impartial evaluation of the influence of the measures on occupation of the unemployed as a factor, characterizing their social integration, the analysis must cover the social and economic conditions and mechanisms of the implementation of the measures in question. The main aim of the thesis is to evaluate the influence of the measures of the active labour market policies on the social integration of the unemployed. In order to reach the said goal, the study reveals the social functions of the measures in question, by showing their influence on the participants as a social integration tool. On the other hand, the study, in a discussion aspect, examines the experience of foreign and Lithuanian scientists in analyzing the social and economic efficiency of the active labour market policies measures and substantiates the ways and criteria for evaluation of the measures relevant for Lithuanian labour market. The performed empirical study provides a possibility to evaluate the influence of individual measures of the active labour market policies on the state of the target groups of unemployed persons, who participated in the measures and their prospects on the labour market as characteristics, determining the level of their social integration. The thesis also identifies the main factors, determining the employment of the participants of individual measures of the active labour market policies, applied in Lithuania.

Related Publications:
Darbo, gyventojų užimtumo bei darbo rinkos politikos tyrimai Lietuvos raidos kontekste / Boguslavas Gruževskis. Socialinė raida ir politika. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2011. P. 61-91.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17065
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 6
Export: