International trade as a factor of competitiveness : comparison of Lithuanian and Bulgarian cases

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
International trade as a factor of competitiveness: comparison of Lithuanian and Bulgarian cases
Alternative Title:
Tarptautinė prekyba kaip konkurencingumo veiksnys: Lietuvos ir Bulgarijos situacijos palyginimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 4 (49), p. 48-56
Keywords:
LT
Bulgarija (Bulgaria); Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition; Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos ir internacionalizacijos procesai keičia verslo aplinką kiekvienoje šalyje, iškeldami daugybę naujų problemų ir klausimų. Vienas jų yra tarptautinės prekybos kaip konkurencingumo veiksnio valstybės lygiu problema, jo teorinis ir praktinis pagrįstumas. Straipsnio tyrimo tikslas yra remiantis Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų tyrimų rezultatais, parodyti tarptautinę prekybą kaip vieną iš veiksnių, lemiančių šalies konkurencingumą, pagrįstą įgytuoju lyginamuoju pranašumu. Lietuva ir Bulgarija siekia padidinti savo konkurencines galimybes tiek ES–15, tiek pasaulinėje rinkoje. Lietuvai tapus ES nare, pasauliniu mastu padidėjo jos pripažinimas, tarptautinė prekyba ir konkurencingumas. Atlikta šalių užsienio prekybos analizė rodo, kad Lietuvos tiek eksporto, tiek importo šalių partnerių skaičius analizuojamuoju 1996–2003 m. laikotarpiu didėjo sparčiau negu Bulgarijoje. Lietuvoje eksporto augimo tempai didesni negu importo, o Bulgarijoje – atvirkščiai. Lietuvos eksporto dalis užsienio prekybos apyvartoje iki 2001 m. buvo mažesnė negu Bulgarijos, tai reiškė, kad eksporto dalis yra mažesnė negu importas. 1996–2004 m. laikotarpiu Lietuvoje eksporto dalis užsienio prekybos apyvartoje turi didėjimo tendenciją. Bulgarijos eksporto dalis analizuojamu laikotarpiu pasižymėjo mažėjimo tendencija. Abiejų šalių esamos specializacijos kryptys rodo, kad šalys užsienio rinkose konkuruoja mažos pridedamosios vertės šakose. Ši tendencija turėtų keistis plečiant investicijas, inovacijas, naudojant vadybos galimybes ir žinių visuomenės privalumus.Reikšminiai žodžiai: Konkurencingumas; Pranašumas; Tarptautinė prekyba; Įgytasis lyginamasis; Įgytasis lyginamasis pranašumas; Comparative advantage; Competitiveness; International trade; Revealed.

ENGlobalisation and internationalisation processes change the business environment in every country, causing many new problems and issues. One of them is the problem of international trade as a competitive factor at the national level, and its theoretical and practical validity. Based on the results of researches of Lithuanian and foreign scientists, the paper aims to show international trade as one of the factors determining the country’s competitiveness based on the acquired comparative advantage. Lithuania and Bulgaria have been seeking to increase their competitive potential in both the EU-15 group and on the global market. After Lithuania acceded to the European Union, its worldwide recognition, international trade and competitiveness have increased. The analysis of foreign trade of the countries reveals that the number of Lithuanian export and import partners grew more rapidly than in Bulgaria during the period from 1996 to 2003. In Lithuania the export growth rate is higher than that of import, whereas in Bulgaria it is the opposite. The Lithuanian export part in foreign trade turnover before 2001 was smaller than in Bulgaria, which meant that the export part was smaller than import. During 1996–2004, the Lithuanian export part in foreign trade turnover had an increasing tendency. The Bulgarian export part fell during the given period. The specialisation directions of both countries show that the countries have been competing in foreign markets in the branches of low added value. This tendency should change by developing investments, innovations, using management opportunities and advantages of knowledge society.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33995
Updated:
2018-12-17 11:54:48
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: