Karjeros projektavimo paradigma socialinės atskirties prevencijai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karjeros projektavimo paradigma socialinės atskirties prevencijai: disertacija
Alternative Title:
The Paradigm of Career Planning in the Prevention of Social Exclusion
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
159 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Paradigm of career guidance for prevention of social exclusion Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 24 p
Summary / Abstract:

LTKarjeros projektavimas, kaip vienas iš darbo rinkos subalansavimo ir socialinės atskirties prevencijos fenomenų, 21-ajame amžiuje įgauna naujų dimensijų, įgalina derinti žmogaus potencialą ir profesijų pasaulio bei laikmečio reikalavimus. Šio disertacinio tyrimo tikslas – pagrįsti šiuolaikinės karjeros projektavimo paradigmą socialinės atskirties prevencijai, parengiant karjeros projektavimo modelį. Tyrimo mokslinį naujumą apibūdina keli disertacijos aspektai: šiame darbe moksliškai pagrindžiamas naujas požiūris į socialinės atskirties prevenciją, pritaikant šiuolaikinės karjeros projektavimo galimybes, analizuojant ne tik šių procesų turinį, bet ir jų sąveiką. Identifikuotos esminės socialinės atskirties rizikos dimensijos, apibrėžtos rizikos grupės, atskleistas šiuolaikinės profesinės karjeros projektavimo turinys, pagrįstas socialinės integracijos paradigma, susieta su suaugusiųjų ugdymo ir socialinės paramos prasmingumo dinamika. Praktinė tyrimo reikšmė ir rezultatų taikymo galimybės: šis tyrimas įgalina integruoti tolydžios žmogaus socialinės raidos principus į valstybės raidos strategiją. Jo rezultatai išplečia institucijų galimybes, susiejant socialinę integraciją ir asmenybės ugdymą karjeros projektavimo procese. Rezultatai – orientuojantis į dvi apibrėžtas socialinės atskirties rizikos grupes (ilgalaikius bedarbius ir nuteistuosius), kurių integracija į darbo rinką yra itin komplikuota, parengtas socialinės atskirties rizikos grupių profesinės karjeros projektavimo modelis. Apibendrinus jo tyrimo rezultatus, konstatuojama, kad šis modelis, kurio centrinė ašis yra karjeros projektavimo kompetencijos ugdymas, yra efektyvi socialinės integracijos priemonė. [Iš leidinio]

ENCareer planning as one of the phenomena of labour market balancing and social exclusion prevention, acquires new dimensions in the 21st century and enables coordination of human potential and global professional requirements of our times. This dissertation research aims at justifying the utility of the paradigm of career planning for the prevention of social exclusion by offering a career planning model. The scientific novelty of the study is characterised by several aspects of the dissertation: this work substantiates scientifically a new approach to the prevention of social exclusion through application of the possibilities offered by modern career planning, and analyses not only the content of these processes but also their interaction. The study identifies the main dimensions of social exclusion, defines risk groups, and reveals the substance of contemporary professional career planning on the basis of the paradigm of social integration in relation to the dynamics of adult education and the purpose of social support. The practical significance of this research and the possibilities of the application of its results: this research enables the integration of the principles of sustainable human social development into the national development strategy. Its results expand institutional capacities by linking social integration and personal education. The results. Focusing on two targeted social exclusion risk groups (the long-term unemployed and the convicts), the integration of which into the labour market is very complicated, the study prepared a professional career planning model for social exclusion risk groups. The research results show that this model, based on the development of career planning competence, offers an effective means to social integration.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9216
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 20
Export: