Globėjo pareigos tarnybininkams ir klientams, remiantis Kristupo II Radvilos (1585-1640) klientelės pavyzdžiu. Lūkesčiai ir tikrovė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globėjo pareigos tarnybininkams ir klientams, remiantis Kristupo II Radvilos (1585-1640) klientelės pavyzdžiu. Lūkesčiai ir tikrovė
Alternative Title:
Duties of the guardian to the officials and clients on the basis of the example of Kristupas II Radvila (1585-1640) clientelle
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2003, 2002/1, p. 49-76
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Boguslavas Radvila; Kristupas II Radvila; Kristupas Radvila Perkūnas; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Bažnyčios istorija / Church history; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos didiko funkcijos, pareigos ir įsipareigojimai. Kristupas II Radvila įvardija tris didiko pareigų sritis – globą privačioje sferoje, priedangą nuo pavojų, ir pagalbą globotiniams, kurie siekia paaukštinimo. Svarbiausios – apsaugos funkcijos. Akcentuojama, kad svarbiu visuomeniniu vaidmeniu buvo bendradarbiavusių didikų grupuočių ,,tarpklientinis protegavimas“, susijęs su vedybomis, teikiant paslaugas seimeliuose, priimant tarnauti į rūmus ar karo tarnybą. Svarbiausios ir ,,patronavimo paslaugos“, į kurias įėjo tarpininkavimas. To pavyzdžiu – taikintojo vaidmuo vykstant vidiniams klientelės konfliktams, bendraujant su valstybės administracija, konkuruojančiomis grupuotėmis ir kt. Įdomu pažymėti, kad didiko pareigas galima skirti pagal kilmę, sferą ir turinį. Politinis globojimas apėmė paramą norint gauti pareigas, o taip pat didiko aktyvų dalyvavimą viešajame gyvenime pareigą ir remiant savo grupuotės narius teismuose bei tikėjimo reikaluose. Nesvetimas globėjui buvo ir teisingumo vykdytojo vaidmens atlikimas. Įdomu pastebėti tai, kad senų tarnybininkų ir klientų laiškuose Radviloms galima rasti daug padėkų už rūpinimąsi. Nurodoma, kad didikui buvo priskiriama tarnybininkų ir klientų šeimos globa. Pažymima, kad Kristupo II Radvilos patronato pareigų pagausėjimui įtakos turėjo dviejų globos rūšių vykdymas dėl tarnybos. Atkreipiamas dėmesys, jog XVII a. pirmojoje pusėje LDK didikas evangelikas globojo bendratikius daugumoje situacijų. Svarbu pažymėti, kad ypatingas interesas buvo – klientelės, einančios iš kartos į kartą stabilumas.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Boguslavas Radvila; Didikai, bajorai; Evangelikų reformatų bažnyčia; Klientai; Klientas; Klientelė; Kristupas II Radvila; Kristupas Radvila Perkūnas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Patronas; Romos katalikų dvasininkija; Tarnybininkai; Tarnybininkas; Boguslaw Radziwill; Clients; Kristupas II Radvila; Krzysztof Radziwill; Magnats; Nobility; Patronage; Servants; The Clients; The Evangelical Reformed Church; The Grand Duchy of Lithuania; The Officials; The Roman Catholic clergy.

ENThe paper analyses the functions, duties and obligations of a nobleman. Krzysztof Radziwiłł II names three areas of a nobleman’s duties: patronage in the private sphere, protection from danger, and assistance to wards who seek to be promoted. The functions of protection were most important. The paper points out that “mutual protection” of cooperating noblemen’s groups, related to marriage, provision of services at sejmiks, or acceptance for court or military service were an important public role. “Patronage services” that included intermediation were also most important. An example could be the role of a conciliator in the event of internal conflicts of the clientele, communication with the state administration, competing groups, etc. It is noteworthy that the nobleman’s duties could be grouped by origins, sphere and content. Political patronage covered support regarding appointment to a certain position and the nobleman’s active participation in public life as well as support of the members of his group in courts and the matters of faith. The patron also fulfilled the role of the administrator of justice. It is interesting to note that the letters of the old servicemen and clients addressed to the Radziwiłł family contain many thanks for care. A nobleman was assigned patronage of the families of servicemen and clients. The increase in patronage duties of Krzysztof Radziwiłł II was influenced by two type of patronage regarding service. It should be noted that in the first half of the 17th c. a nobleman Evangelical from the Grand Duchy of Lithuania patronised coreligionists in most situations. It should be noted that the stability of the clientele from generation to generation was a particular interest.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6524
Updated:
2022-01-17 11:09:08
Metrics:
Views: 60    Downloads: 14
Export: