Apie lietuvių asmenvardžių su kamienais žyg- ir žy-m- raidą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie lietuvių asmenvardžių su kamienais žyg- ir žy-m- raidą
In the Journal:
Baltistica. 2007, t. 42, Nr. 1, p. 117-129
Keywords:
LT
Asmenvardis; Dvikamienis asmenvardis; Vienkamienis asmenvardis; Kamienas; Trumpinys; Dėmuo; Jungiamasis balsis; Perdirbinys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriami lietuvių asmenvardžiai su kamienais žyg- ir žy-m- . Anksčiau plačiai paplitęs Žyg(i)mantas buvo perdirbtas; nepakitęs asmenvardis išliko tik vakarų ir rytų Lietuvoje. Daugiausia vidurio ir šiaurės Lietuvoje Žyg(i)mantas pirmasis kamienas žyg- buvo pakeistas į zyg- ir zig-: dėl to sumišo savos kilmės dvikamienis vardas su vėlesniu krikščionišku asmenvardžiu. Vakarinėje Lietuvos dalyje, kur vyko intensyvūs žodžių kontrakcijos procesai, Žyg(i)mantas buvo redukuotas į Žýmantas. Svarbiausia Žyg(i)mantas kitimo priežastis, atrodo, buvo jo struktūros sutapimas su krikščionišku vardu Zìgmantas. Varijuojančios žodžio pradžios raidės ir <ž>, taip pat ir greičiausiai tik dar labiau skatino painiavą, maišantis dviem skirtingos kilmės asmenvardžiams. Dvikamieniai vardai su žyg-, turintys tokiu pačiu priebalsiu prasidedančią antrojo kamieno inicialę kaip finalė, plg. Žý-gaila, Žý-gaudas, Žý-gintas, šalia kamienų kontrakcijos galėjo būti paskata formuotis Žý-mantas. Kamienui žy- tapus savarankišku, kai kuriose vietovėse Žý-mantas galėjo atsirasti vėliau, kai su žy- buvo kuriami nauji asmenvardžiai. Iš dvikamienių asmenvardžių su kamienu žyg- atsiradę trumpiniai patyrė daug mažiau pokyčių nei patys dvikamieniai asmenvardžiai. Todėl šiais vienkamieniais vardais, atrodo, galima remtis identifikuojant su Zìgmantas sutapusius lietuvių kilmės dvikamienius asmenvardžius. Taip pat vienkamieniai vardai su žyg- patvirtina ir Žý-mantas atsiradimą iš Žyg(i)mantas. Atsekti buvusius vardų ryšius ir jų kilmę galima tik tada, kai į onimus žiūrima kaip į sistemą, kurioje vieni asmenvardžiai padeda paaiškinti kitus.

ENThe article is aimed at studying Lithuanian names having the stems žyg- and žy-m-. The previously widespread Žyg(i)mantas was altered, and the unchanged name remained only in the Western and Eastern Lithuania. In the Middle and Northern Lithuania, the first stem žyg- of the name Žyg(i)mantas was mostly replaced by zyg- and zig- thus causing a mixture of the original two-stem name with the latter Christian name. In the Western part of Lithuania, where intense word contraction processes took place, the name Žyg(i)mantas was contracted into Žýmantas. The most important reason of such variation of the name Žyg(i)mantas was its congruity with the Christian name Zìgmantas. The variation of the opening letter and <ž>as well as and was likely to increase the confusion of two names of different origin even more. Two-stemmed names with žyg- having the stem initial opening with the same consonant as the final, plg. Žý-gaila, Žý-gaudas, Žý-gintas, could have been the stimulus for the formation of Žý-mantas besides stem contraction. When the stem žy- became independent, in some areas, Žý-mantas could have emerged later when new names with žy- were created. Contractions emerged from two-stemmed names with the stem žyg- underwent significantly less changes than the original two-stemmed names. Therefore, these single-stemmed names can be used when identifying the two-stemmed names of the Lithuanian origin which coincided with Zìgmantas. Also, single-stemmed names with žyg- confirms the origination of Žý-mantas from Žyg(i)mantas. Tracing the former relation between the names and their origin is possible only considering onims as a system where one name helps explaining the other.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16360
Updated:
2021-03-01 08:29:09
Metrics:
Views: 10
Export: