"Atlėkė paukštis be sparnų" : (Atmosferos reiškiniai frazeologijoje: sniegas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Atlėkė paukštis be sparnų": (Atmosferos reiškiniai frazeologijoje: sniegas)
In the Journal:
Kalbotyra. 2003, t. 52 (1), p. 45-60
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Slavų kalbos / Slavic languages; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas sniego įvardijimas lietuvių ir slavų frazeologijoje. Šaltiniuose rasta 130 skirtingų su sniegu susijusių lietuvių kalbos posakių. Apžvelgiamos metaforos, kurių pagrindas - daiktavardis su priklausomais žodžiais ar be jų, pvz.: sniego lopinys, sniego žvaigždelės, žiemos skraistė ir t.t. Medžiaga susiklostė į kelias stambesnes dalis - kalbos stereotipus, taikomus sniegui, kuris dar tik sklendžia erdvėje, ir posakius, kurie susiję su sniego danga, klojančia žemę. Nemažai frazeologinių junginių, kuriais aiškinamasi šio meteorologinio reiškinio kilmė. Su sniegu siejami perkeltinės reikšmės posakiai gana patikimai iliustruoja skirtingų etninių grupių pasaulio suvokimui būdingus panašumus bei skirtumus, susijusius su to paties meteorologinio reiškinio nominacija. Aiškūs lietuvių ir slavų kalbų skirtumai išryškėja, tyrinėjant zoomorfinius krintančio sniego palyginimus bei metaforas: lietuviams jie dažniau "paukštiniai", o lenkai ir rusai vartoja arklio, zuikio įvaizdžius. Rusams visai nebūdinga lyginti dideles snaiges su kąsniai, nedideliais drabužiais. Tuo tarpu lietuviams, lenkams, ukrainiečiams gali snigti pirštinėmis, skiautėmis, lopais. Tačiau panašumai ir skirtumai yra sąlyginiai. Jeigu metaforos nėra tautos šnekamojoje kalboje, tai ji paprastai randama tautosakos tekstuose. Vadinasi, ji vis tiek egzistuoja atviroje tradicinės kultūros sistemoje ir bet kada gali būti realizuota kad ir profesionaliojoje poezijoje. Šie reiškiniai rodo glaudžius ryšius tarp lietuvių bei slavų etninės kultūros stereotipų bei patvirtina teiginius apie jos sistemiškumą.Reikšminiai žodžiai: Frazeologija; Metafora; Sniego įvaizdis; Slavų kalbos; Palyginimas; Phraseology; Metaphor; Image of snow; Slavonic; Simile.

ENThe article examines the denotation of snow in Lithuanian and Slavic phraseology. The sources provide 130 different Lithuanian sayings, related with snow. The article overviews the metaphors, based on a noun with dependent words or without them, for instance: “sniego lopinys”, “sniego žvaigždelės”, “žiemos skraistė”, etc.. The material is divided into several major parts – linguistic stereotypes, applied to snow, which is still glides in space and sayings, related with snow, covering the ground. There exists a significant share of phraseological compounds, used for elucidating the origins of the said meteorological phenomenon. The figurative sayings, related with snow reliably illustrate the advantages and differences, characteristic of perception of world by different ethnic groups, relating with denomination of the same meteorological phenomenon. Prominent differences between the Lithuanian and Slavic languages are highlighted when examining the zoomorphic comparisons and metaphors, relating to falling snow: to Lithuanians they are most frequently “bird-related”, while Poles and Russians use the images of a horse or a hare. Russians do not compare large snowflakes with gobbets or small clothes, while Lithuanians, Poles and Ukrainians see snow falling as gloves, shreds, patches or rags. However such similarities and differences are conditional. In case the metaphor is not present in the spoken language of the nation, it is usually found in the folklore texts. Therefore, it still exists in the open system of the traditional culture and can be implemented in the professional poetry at any time. The said phenomena show close relations between the stereotypes of the Lithuanian and Slavic ethnic culture and evidence the statements of its organization.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12615
Updated:
2018-12-20 22:57:59
Metrics:
Views: 70    Downloads: 8
Export: