Колесница Пяркунаса (атмосферные явления в выражениях с переносным значением: облака)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Колесница Пяркунаса (атмосферные явления в выражениях с переносным значением: облака)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atmosferos reiškinys; Debesis; Frazeologija; Kalbinės universalijos; Metafora; Semantika; Slavų kalbos; Atmospheric phenomenon; Cloud; Linguistic universals; Lithuanian; Metaphor; Phraseology; Semantics; Slavonic.
Keywords:
LT
Atmosferos reiškinys; Debesis; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Kalbinės universalijos; Metafora; Semantika / Semantics; Slavų kalbos / Slavic languages; Rusų kalba / Russian language.
EN
Atmospheric phenomenon; Cloud; Linguistic universals; Metaphor; Semantics; Slavonic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas atmosferinių reiškinių tyrimams lietuvių ir slavų frazeologijoje. Darbe nagrinėjama kaip lietuvių ir rusų frazeologizmuose įkūnyti debesys. Viena vertus, nuo šių įspūdingų atmosferinių darinių didžia dalimi priklausė žemdirbio, tradicinės kaimo bendruomenės nario, gyvenimas ir praktinė veikla. Kita vertus, debesys – permainingi, nuolat keičiantys formą ir spalvą gamtiniai objektai, o tai leidžia manyti, kad įvairios etninės grupės gali skirtingai apibūdinti ir išreikšti jų savybes savo gimtosiose kalbose. Vaizdinguose posakiuose ir frazėse debesų reikšmės gana įvairios ir lietuvių, ir rusų kalboje. Įvairovę lemia paties gamtinio reiškinio savybės: forma, spalva, apimtis, judėjimo pobūdis. Kai kurios metaforos yra būdingos ne tik lietuvių ir rusų, bet ir kitoms kalboms (pavyzdžiui, metaforos, kuriose gretinamas debesis ir avelė, debesis ir didelis paukštis). Įdomi metaforų rūšis, kurioje išryškėja kai kurie kultūrų skirtumai, susiję su mitologiniais pasaulėvaizdžiais. Skirtumų esama ir kitose metaforikos grupėse. Pavyzdžiui, rusų frazeologizmams nebūdingos lietuvių kalboje paplitusios metaforos, kurios debesis sieja su šluota ar šepečiu, kuriose debesis lyginamas su sėjamu augalu arba siūlų kamuoliu. Tai pat rusų posakiams nebūdingi kai kurie antropomorfiniai vaizdiniai (debesys kaip svetimos kultūros atstovai) ir lietuvių kalboje gausios metaforos, kuriose debesys siejami su plaukais, kareiviais, keliautojais. Visa tai atskleidžia dviejų tautų kalbinio pasaulio savitumą.

ENThe purpose of the article is to study atmospheric phenomena in the Lithuanian and Slavic phraseology. It analyses the embodiment of clouds in Lithuanian and Russian phraseologisms. On the one hand, life and practical activities of agricultural workers and traditional rural community greatly depended on these impressive atmospheric bodies. On the other hand, clouds are fickle natural objects which constantly change shape and colour, which means that different ethnic groups may describe them differently and speak about their characteristics in their native languages. In figurative speech and phrases clouds have different meanings both in the Lithuanian and Russian languages. The reason for such a variety is the characteristics of this natural phenomenon: its form, colour, volume, type of movement. Some metaphors are characteristic of not only Lithuanian and Russian, but also of other languages (for instance, metaphors which compare clouds and sheep, clouds and big birds). An interesting type of metaphors shows cultural differences relating to mythological worldviews. For instance, Russian phraseology does not the same Lithuanian metaphors in which clouds are associated with brooms or brushes, or in which they are compared with a sowed plant or a thread ball. Moreover, Russian sayings do not have anthropomorphic images (clouds as representatives of an alien culture). The Lithuanian language has many metaphors in which clouds are associated with hair, solders and travellers. They reveal linguistic individuality of two nations.

ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23188
Updated:
2020-07-24 10:30:26
Metrics:
Views: 24
Export: