"Заяц топит баню": туман в выражениях с переносным значением в традиционной культуре и в авторской литературе : (на материале литовского и русского языков)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Заяц топит баню": туман в выражениях с переносным значением в традиционной культуре и в авторской литературе: (на материале литовского и русского языков)
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami lietuvių ir rusų kalbų frazeologizmai, kuriuose perkeltine reikšme minimas rūkas ir jo sinonimai; jie lyginami su kitų slavų (slovakų, lenkų, čekų) ir pasaulio tautų tradiciniais posakiais. Lietuvių ir rusų frazeologizmai, susiję su rūku, yra skirtingo pobūdžio. Randama tam tikra lietuvių ir slavų (daugiausia rusų) kalbinio pasaulio modelio sutaptis, kuri pasireiškia tradicinėmis folklorinėmis metaforomis, demonstruojančiomis konkrečių pasakymų ilgaamžiškumą ir universalumą. Iš gausių su rūku susijusių metaforinių pasakymų, užfiksuotų lietuvių ir rusų grožinėje kūryboje, išskiriamos bendros bazinės metaforos. Jos realizuojamos skirtingai – lietuvių kalboje rūkas vaizduojamas kaip klostės, šleifas, rusų kalboje – vilna; egzistuoja sudėtinga rūko – pieno metaforų sistema, rusų kalboje dažnos ornitomorfinio ir antropomorfinio pobūdžio metaforos. Pastebimas gerokai didesnis lietuvių metaforų „gamtiškumas“, lyginant su rusų kalba, kurioje dažnesni metaforiniai palyginimai, susiję su žmogaus veikla. Straipsnyje išskiriami kiekvienai kalbai būdingi rūko vaizdiniai. Pastebimos rūko metaforų sąsajos su debesų vaizdiniais. Metaforiniai su rūku susiję pasakymai apibūdina rūko konsistencijos, spalvos, tankio, temperatūros, drėgmės kintamumą, jo paslankumą erdvėje ir kitus požymius, kuriuos patvirtina ir analizuoti rūko epitetai. Remiantis epitetų analize išryškėję stereotipiniai rūko vaizdiniai lietuvių ir rusų poezijoje demonstruoja dviejų tautų požiūrio į šį atmosferos reiškinį ir jo atspindžio kalbiniuose pasaulio modeliuose bendrumus ir skirtybes.Reikšminiai žodžiai: Epitetai; Etnolingvistika; Frazeologizmai; Grožinė literatūra; Lietuvių frazeologija; Metafora; Perkeltinė reikšmė; Rūkas; Slavų frazeologija; Epithets; Ethnoloinguistics; Fiction literature; Figurative meaning; Fog; Lithuanian frazeology; Metaphor; Phraseologisms; Slavic frazeology.

ENThe article examines Lithuanian and Russian idioms that have fog and its synonyms in a figurative meaning; they are compared to other Slavic (Slovak, Polish, Czech) and other foreign traditional sayings. Lithuanian and Russian idioms that are related to fog have different formats. An overlap of linguistic models of Lithuanian and Slavic (mostly Russian) languages is found, and it appears in traditional folklore metaphors demonstrating the durability and versatility of specific statements. Basic general metaphors are distinguished from many idioms about fog that were found in Lithuanian and Russian fiction. They appear differently - in the Lithuanian language fog is depicted as a trail, in Russia - as wool; there is a complex idiom system of fog - milk, the Russia language more often uses ornithomorphic and anthropomorphic types of idioms. A rather bigger tendency of "nature" can be seen in Lithuanian when compared to Russian where it possible to more often find idioms that are related to human activities. The article highlights fog images that are usual for each language. Fog metaphor connections to clouds can be found. Fog related idioms describe the change of fog's consistency, colour, density, temperature, humidity, its ability to move throughout space and other characteristics that are expressed and analysed through adjectives about fog. Based on analysis of the adjectives, stereotypical images of fog in Lithuanian and Russia poetry demonstrate the attitude of two nations towards this atmosphere phenomenon and what similarities and differences its reflection has in linguistic models of the world.

ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58764
Updated:
2018-03-07 15:41:50
Metrics:
Views: 17
Export: