Specific aspects of a targeted educational environment for the developmentof students communicative competence at university their manifestations in the dimensions of context and background

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Specific aspects of a targeted educational environment for the developmentof students communicative competence at university their manifestations in the dimensions of context and background
Alternative Title:
Tikslinės edukacinės aplinkos komunikacinės kompetencijos ugdymui universitete ypatumai: konteksto ir patirties dimensijų raiška
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 2 (44), p. 82-94
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŽinių ir informacinės visuomenės kokybių siekiančioje visuomenėje vis didesnis dėmesys skiriamas veiklos efektyvumui ir jį grindžiančiai individo kompetencijai. Kadangi orientacija į sėkmingą aukštosios mokyklos absolventų įsidarbinimą ir efektyvią veiklą darbo vietoje yra vienas šiuolaikinės edukacinės paradigmos bruožų, būsimųjų specialistų kompetencijos ugdymas tampa aukštosios mokyklos veiklos pagrindu (Holmes, 2000). Straipsnyje sprendžiama mokslinė problema formuluojama klausimu: kokia turi būti tikslinė edukacinė aplinka, kad ji užtikrintų efektyvų studentų komunikacinės kompetencijos ugdymą svetimosios kalbos aspektu transformacijas patiriančios šalies universitete? kaip reiškiasi tikslinės edukacinės aplinkos charakteristikos konteksto ir patirties dimensijose? Pirmojoje straipsnio dalyje pagrindžiama tikslinės edukacinės aplinkos samprata bei pateikiamas komunikacinės kompetencijos ugdymo svetimosios kalbos aspektu tikslinėje edukacinėje aplinkoje modelis, apimantis konteksto, patirties, proceso ir rezultatų dimensijas. Antrojoje straipsnio dalyje pristatoma studentų komunikacinės kompetencijos svetimosios kalbos aspektu ugdymo tikslinėje edukacinėje aplinkoje tyrimo metodika ir organizavimas, trečiojoje dalyje pateikiama studentų komunikacinės kompetencijos svetimosios kalbos aspektu ugdymo tikslinėje edukacinėje aplinkoje empirinio tyrimo, atlikto 2003 metais Kauno technologijos universitete, rezultatų analizė.

ENIn the society that seeks for knowledge and information society qualities, increasingly more attention is given to operational effectiveness and the underlying individual competence. As focus on successful employment of graduates from higher schools of education and their effective work is one of attributes pertaining to contemporary education paradigm, training of competent future specialist becomes the basis for operation of schools providing higher education (Holmes, 2000). The article resolves the scientific problem: what should educational environment look like to ensure effective training of students in foreign language communication in a university of a country in transformation? How characteristics of a targeted education environment are manifested in dimensions of context and experience? The first part of the article reasons the concept of a targeted educational environment and provides the model for communication competence training on the aspect of foreign language in the targeted educational environment, which covers the dimensions of context, experience, process, and results. The second part of the article introduces the methodology and organization of the research on students’ communication competences on the aspect of foreign language in the targeted educational environment; the third part provides the analysis of results pertaining to a empiric research that was made in 2003 in Kaunas University of Technology on student communication competence on the aspect of foreign language training in a targeted education environment.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9953
Updated:
2018-12-17 11:21:18
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: