Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniuje: trys laikotarpiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniuje: trys laikotarpiai
Alternative Title:
Archbishop Mečislovas Reinys in Vilnius: three periods
In the Book:
Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945 / sudarytoja Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 18-46
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Arkivyskupai; Vilnius; M. Reinys.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy.
EN
M. Reinys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išskiriami Dievo Tarno, profesoriaus, mokslininko, LKMA akademiko, visuomenės veikėjo, politiko arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1953 11 08) gyvenimo Vilniuje laikotarpiai: mokslas Kunigų seminarijoje (1901–1905), profesoriaus ir kunigo darbas, sugrįžus į Lietuvą diplomuotam specialistui, filosofijos daktarui iš Vakarų (1914–1922) ir arkivyskupo veikla Vilniuje (1940–1947) iki jį suėmė sovietų saugumas (M. Reinys nuteistas 8 metams, mirė Vladimiro kalėjime). Iškeliama Vilniaus svarba formuojantis M. Reinio plačiašakės visuomeninės ir mokslinės veiklos kryptims. Pristatoma M. Reinio asmenybė: tautos dvasingumo kėlėjas, doros sampratos puoselėtojas ir skleidėjas, asmenybės ugdytojas, tautos ir valstybės karštas patriotas, aštrus bolševizmo ir ateistinės ideologijos kritikas. Liudijamas jo ypatingas rūpestis jaunosios kartos dvasiniu, doriniu ugdymu, kuris buvo įgyvendinamas žodžiu (paskaitos, pranešimai, pokalbiai ir pan.) ir raštu (publikacijos periodikoje ir moksliniai straipsniai). Pristatoma pastarųjų dešimtmečių M. Reinio veiklos tyrinėjimo istoriografija, apžvelgti ir klasifikuoti išspausdinti šaltiniai. [Iš leidinio]

ENThe article identifies three distinct life periods in Vilnius of the servant of God, professor, scientist, academic of the Lithuanian Science Academy, public figure, and politician, Archbishop Mečislovas Reinys (1884–1953): studies in the Priest Seminary (1901–1905); practicing as a professor and priest, after returning to Lithuania from the West as a certified specialist, and as a philosophy doctor (1914–1922), and archbishop’s activity in Vilnius (1940–1947) until arrest by the Soviet security apparatus (M. Reinys was sentenced to eight years’ imprisonment, and died in Vladimir Prison). The article emphasises the importance of Vilnius in the formation of the varied public and scientific activity of M. Reinys. It identifies the personality of M. Reinys: the awakener of national spirituality, cherisher and promoter of ethical values, developer of personality[10], fervent patriot of the nation and the State, critic of Bolshevism and of atheistic ideology. The article demonstrates his special concern about for the spiritual and ethical education of the young generation which was implemented verbally (lectures, speeches, conversations etc.) and in writing (periodical publications and scientific articles). The article presents the historiography over recent decades of researchers of M. Reinys’ activity and biography, and reviews and a classification of printed sources.

ISBN:
9789955698357
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9230
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 36
Export: