Mečislovo Reinio pažiūros į ugdymą ir jo psichologinius pagrindus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mečislovo Reinio pažiūros į ugdymą ir jo psichologinius pagrindus
Alternative Title:
Ansichten von Mečislovas Reinys über die Erziehung und ihre psychologischen Grundlagen
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2000, t. 17, p. 283-304
Keywords:
LT
Mečislovas Reinys; Ugdymas; Ugdymo psichologiniai pagrindai.
EN
Mečislovas Reinys; Education; Psychological basics of education.
Summary / Abstract:

LTMečislovas Reinys, arkivyskupas, filosofijos daktaras, profesorius, daugelio teologijos, filosofijos, psichologijos turinio straipsnių autorius, buvo vienas pirmųjų Lietuvos psichologų, savo straipsniuose psichologijos problemas siejęs su filosofinėmis žmogaus problemomis, nagrinėjęs ugdymo klausimus, tarp jų - ir kai kuriuos ugdymo psichologinių pagrindų bei visuminio ugdymo aspektus. Šios problemos ypač aktualios šiandien, kai vėl grįžtama prie visuminio ugdymo sampratos, tačiau M. Reinio įnašas į ugdymo mokyklą ir jo psichologinius pagrindus iki šiol netyrinėtas. Tai paskatino panagrinėti M. Reinio pažiūras į ugdymą ir jo psichologinius pagrindus, reikšmę Lietuvos pedagogikos ir pedagoginės psichologijos raidai. Straipsnyje apibūdinamos M. Reinio dvasinės brandos sąlygos, aptariami pedagoginės veiklos ir jaunimo globos faktai, įvertinamos pedagoginės pažiūros, atkreipiamas dėmesys į nuopelnus psichologijos mokslo srityje. Moksliniuose darbuose M. Reinys atskleidė auklėjimo, grindžiamo Katalikų Bažnyčios plėtotu Kristaus mokslu ir jo principais, pranašumą, palyginti su natūralistiniu auklėjimu. Padėjo įtvirtinti Lietuvos pedagoginėje mintyje visuminio ugdymo sampratą: tai laikė visų žmogaus galių plėtote ir reiškimusi visose gyvenimo srityse. M. Reinys sprendė daugelį bendrosios ir pedagoginės psichologijos problemų, dėjo pedagoginės psichologijos Lietuvoje pagrindus, kūrė jos sistemą, ryškino pedagogikos ir psichologijos santykį, prisidėjo prie ugdymo ir pedagoginės psichologijos mokslo humanistinių pagrindų stiprinimo.

ENMečislovas Reinys, an archbishop, PhD, professor, author of multiple articles on theology, philosophy and psychology, was among the first Lithuanian psychologists, who related psychological problems with philosophical ones and examined the issues of education, including certain aspects of psychological basis of education and aggregate education. The problems are especially relevant today, when the concept of aggregate education is returned to, however, M. Reinis’s contribution to the school of education and its psychological basis has still not been examined, which gave an urge to examine M. Reinis’s views of education and its psychological basis, as well as its significance to the development of pedagogical psychology. The article characterizes the environment of spiritual maturity of M. Reinis, discusses the facts of his pedagogical and youth nurturing activities, evaluates his pedagogical views, the attention is drawn to his achievements in the area of psychology. In his scientific works M. Reinys revealed the advantages of the education, based on the science of Christ, developed by the Catholic Church and its principles, compared to the naturalistic education and helped to consolidate the concept of aggregate education in Lithuanian pedagogical ideology, he considered the said aspects the development and manifestation of all the human powers in all the areas of life. M. Reinys attempted to resolve most problems of the common and pedagogical psychology, to lay the foundations for pedagogical psychology in Lithuania, developed its system, highlighted the relations between pedagogics and psychology, contributed to the strengthening of the humanistic basis of education and the science of pedagogical psychology.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15617
Updated:
2018-12-17 10:42:57
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: