Meninio ugdymo mokytojų rengimas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meninio ugdymo mokytojų rengimas
Alternative Title:
Preparing artistic education teachers
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 161-167
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTAnalizės objektu pasirinktas humanitarinio profilio mokytojų rengimas šalies aukštosiose mokyklose. Įgyvendinant šį tikslą, autoriaus nuomone, reikia pertvarkyti vertybių prioritetus. Dalykų programų, metodinių leidinių ir kitų publikacijų bei stebėtų pamokų analizė, pokalbiai su studentais, mokytojais bei moksleiviais rodo, kad šiandien rengiant būsimuosius meninio ugdymo specialistus prioritetas teikiamas specifiniams žinioms bei įgūdžiams „pamirštant“ esminę meno, dėl ko jis ir funkcionuoja, misiją – teikti estetinį pasitenkinimą, skatinti žmogų reikšti jausmus, sukelti dorinius mintijimus ir t.t. natūralu, kad mokytojai, kuriems trūksta šios profesinės kompetencijos, t.y. aukštojoje mokykloje neįgiję reikiamų gebėjimų ir įgūdžių: nesugeba ugdytiniams įrodyti, kad meno kūriniai žavūs ir patrauklūs; krenta pamokų ir mokymo dalykų reitingas bei paties mokytojo autoritetas; ugdymo procese atsiranda nepageidaujama psichologinė įtampa; menas negali vykdyti moksleivio dorinimo misijos ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojų rengimas; Meninis ugdymas.

ENThe subject of the present analysis is preparing teachers of the humanities in higher education institutions in Lithuania. The target of this research is the level of education that teachers of the humanities gain in higher education institutions. According to the author, while implementing this task, it is necessary to review priorities of values. Curricula, methodical and other publications, analysis of monitored lessons, and discussions with students, teachers and pupils show presently when preparing art teachers, specific knowledge and skills are prioritised, forgetting, however, the main mission of art and why it is functioning in the first place – to provide aesthetic satisfaction and to encourage people to express their feelings and virtuous thoughts, etc. Naturally, teachers who lack these competencies, that is, they have not gained skills required in the higher school, thus they can't prove that works of art are beautiful and attractive. Consequently, the value of lessons is diminished, so is teacher’s authority; education process raises undesirable psychological tension; art does not perform a mission of encouraging virtuous behaviour in children, etc.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8391
Updated:
2018-12-20 22:57:45
Metrics:
Views: 30    Downloads: 8
Export: