Kolegijos dėstytojų didaktinė kompetencija reflektyvaus mokymo(si) kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijos dėstytojų didaktinė kompetencija reflektyvaus mokymo(si) kontekste
Alternative Title:
Didactic competence of college teacher in reflective teaching/learning context
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2012, Nr. 10, p. 26-33
Keywords:
LT
Kolegijos / Colleges; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMokymo ir mokymosi procesai aukštajame moksle gali būti įvardinti kaip dėstytojų, o kartu ir studentų, gyvenamo pasaulio konstravimas, atrandant galimybes, mokantis iš savo patirties bei „kaupiant“ patirtį. Aktualu kurti sąlygas reflektavimui, kurio esminiai elementai - teorinės žinios, individo patirtis, mąstymas, emocijos, veiksmai ir vertybės. Būsimus specialistus rengianti aukštojo mokslo institucija vystydama ir plėtodama refleksijos diegimo į mokymąfsi) idėjas, atsižvelgdama į dėstytojo gebėjimus plėtoti reflektyvią praktiką gali koreguoti curriculum, tobulinti asmeninį pedagoginės veiklos stilių, mokyti studentus mokytis ir pan. Dėstytojas refiektyvaus mokymo(si) procese, atlikdamas daug skirtingų vaidmenų, planingai ir tikslingai organizuodamas studentų mokymąsi aukštojoje mokykloje, turėtų padėti studentams įgyti pagrindinius reflektavimo gebėjimus. Aktuali tampa aukštosios mokyklos dėstytojo didaktinė kompetencija, siekiant plėtoti besimokančiųjų asmeninės patirties analizavimo ir integravimo gebėjimus. Tyrimo objektas: Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau - Kolegija) dėstytojų didaktinė kompetencija refiektyvaus mokymo(si) kontekste. Tyrimo tikslas - atskleisti Kolegijos dėstytojų didaktinės kompetencijos ypatumus refiektyvaus mokymo(si) strategijų ir metodų taikymo procese. Tyrimo metodai: apklausa raštu (naudojant uždaro tipo klausimyną), Duomenys apdoroti taikant aprašomosios statistikos ir daugiamačius statistinius metodus. Tiriamieji: 109 Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai. Atskleistos Kolegijos dėstytojų asmeninės mokymo(si) patirties, savirefleksijos, teorinių ir praktinių žinių siejimo ir integravimo mokant, reflektyvių užduočių taikymo ir vertinimo, tarpusavio interakcijos bei kooperacijos reflektyviai mokantis charakteristikos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Didaktinė kompetencija; Dėstytojas; Kolegija; Reflektyvus mokymas ir mokymasis; College; Didactic competence; Refflective teaching and learning; Reflective teaching and learning; Teacher; Teacher, didactic competence.

ENTeaching and learning processes in higher education can be described as the construction of the living world for teachers and students, discovering opportunities, learning from own experience and "accumulating" experience. It is relevant to create conditions for reflection with its essential elements being theoretical knowledge, individual experience, thinking, emotions, actions and values. Students need to experience the importance of meaningful learning and an educator needs to feel the meaning of his/her work. In the process of reflective teaching (learning) process a teacher who plays many different roles and has a plan and purpose how to organize students’ learning in higher education should help students acquire the basic reflection skills: the analysis of experience and learning from experience, self-reflection, development of personal theories, critical thinking, problem solving, etc. That is why the didactic competencies of a higher school teacher become relevant in order to develop learners' skills to analyze and integrate personal experience. A higher education institution that prepares future professionals and creates and develops implementation of reflective teaching (learning) ideas and takes into account the ability to develop reflective teaching practices can adjust the curriculum, develop personal teaching style, teach students to learn, etc.Object of the research: didactic college teacher competencies in reflective teaching (learning) context. Aim of the research: to reveal features of didactic college faculty competencies in the process of reflective teaching (learning) strategies and methods. Methods of the research: Written survey (closed-ended questionnaire), data was processed using descriptive statistics and multivariate statistical methods. Participants: 109 Šiauliai State College Teachers. Characteristics of personal college teacher teaching (learning) experiences, self-reflection, relation and integration of theoretical and practical teaching knowledge, application and assessment of reflective tasks, mutual interaction and cooperation in reflective learning were disclosed. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69661
Updated:
2019-07-24 13:45:33
Metrics:
Views: 38    Downloads: 3
Export: