Aukštojo mokslo paradigmos virsmas ir jo raiška taikant studijų reflektyviąją praktiką (anglų kalbos mokytojų rengimo kontekste) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo paradigmos virsmas ir jo raiška taikant studijų reflektyviąją praktiką (anglų kalbos mokytojų rengimo kontekste): disertacija
Alternative Title:
Higher education paradigm transformation and its expression through reflective practice (English language teacher training context)
Publication Data:
Šiauliai, 2002.
Pages:
156 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo objektu pasirinkus aukštojo mokslo paradigmos virsmą, taikant studijų reflektyviąją praktiką, tyrimo tikslu buvo siekiama išryškinti reflektyvių studijų universitete ypatumus edukacinių reiškinių ir tyrimų metodologijos virsmo sąlygomis. Disertacinis tyrimas įrodo, kad : 1) tradicinės mokymo paradigmos virsmas į alternatyviąją mokymosi epistemologiją yra perėjimo nuo bihevioristinių, kognityvinių aukštojo mokslo teorijų prie holistinių, refleksija, veiklos tyrimais, praktikos ir teorijos sinteze “praxis” pagrįstų aukštojo mokslo teorijų pasekmė; 2) edukacinės paradigmos virsmas vyksta kai mokymosi subjektais tampa visi universitetinių studijų praktinio etapo dalyviai: studentai, dėstytojai, praktikos vadovai, padedantys įveikti stereotipinį teorijos ir praktikos santykį, kai teorija yra traktuojama kaip informacijos šaltinis, padedantis išspręsti praktinėje veikloje kilusias problemas, o ne kaip praktinės veiklos determinantas, primetantis jai savo teorinius principus ar sprendimo būdus; 3) pirmą kartą Lietuvoje atliktas fenomenografinis reflektyvumo raiškos turinio ir tipologijos tyrimas įrodė, kad ideologizuotas ir šiuolaikines aukštąsias mokyklas baigusių anglų kalbos mokytojų reflektyvumo raiškos turinys skiriasi. 4) Studentai, dėstytojai, praktikos vadovai, įgiję reflektyvaus mąstymo gebėjimų, veiklos tyrimų metodologijos pagrindų, tampa mokymosi visą gyvenimą proceso dalyviais, atsisakančiais konservatyvaus požiūrio į mokymą-mokymąsi bei aukštojo mokslo paradigmos virsmo iniciatoriais. [Iš leidinio]

ENThe object of the doctoral thesis research was higher education paradigm transformation and its expression through reflective practice. The aim was to highlight features of reflective studies at university under conditions of changing educational events and research methodology. The thesis shows that: 1) the transition of the traditional educational paradigm to an alternative educational epistemology is the result of a change from behavioural, cognitive theories of higher education to holistic, theories of higher education that include reflection, active research and a combination of practical work and theory; and 2) educational paradigm transformation takes place when all the practical participants of university studies become the subject of education: students, teachers, lecturers, tutors, all helping to overcome the stereotyped relationship between theory and practice, with theory being regarded as a source of information that helps solve problems that arise in practice, rather than as a determinant of practical activity, imposing its theoretical principles and methods on practical activity; 3) for the first time in Lithuania, phenomenographical research of the reflectivity content and its typology showed that the ideal reflectivity content differs from that of the ideologised graduates that have become English language teachers. 4) Students, lecturers and practical work managers who have reflective thinking skills and the basics of active research methodology become participants in a lifelong learning process (giving up the conservative approach to teaching-learning) and initiators of higher education paradigm transformation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10201
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 22
Export: