Promoting Lithuania’s competitiveness through entrepreneurship: the results of expert assessment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Promoting Lithuania’s competitiveness through entrepreneurship: the results of expert assessment
Alternative Title:
Lietuvos konkurencingumo didinimas skatinant verslumą: ekspertinio vertinimo rezultatai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2016, t. 39, Nr. 1, p. 13-26
Keywords:
LT
Nacionalinis konkurencingumas; Verslumas; Verslumo įtaka nacionalinei ekonomikai; Verslumo įtaka nacionaliniam konkurencingumui.
EN
Entrepreneurship; Influence of entrepreneurship on national competitiveness; Influence of entrepreneurship on the national economy; National competitiveness; National competitiveness, Entrepreneurship.
Summary / Abstract:

LTŠalies konkurencingumo klausimai, susiję su globalizacijos poveikį patiriančiais ir dėl to itin sparčiai kintančiais ekonominės, politinės, teisinės bei socialinės aplinkos elementais, yra nuolatos aktualūs, reikšmingi, atkreipiantys tiek konkurencingumo teorijas kuriančių ar praplečiančių mokslininkų, tiek ekonomikos augimo politika formuojančių praktikų dėmesį. Esamojo laikotarpio konkurencingumo iššūkiai glaudžiai siejami su sudėtinga šalies demografine padėtimi, emigracijos procesų sąlygotomis problemomis, Rusijos ir Ukrainos konfliktu, leidusiu suvokti atskirų Lietuvos verslo sektorių (tarp dažniausiai įvardijamų – pieno, mėsos, atvykstamojo turizmo, transporto) spragas. Tikėtina, kad verslo problemų kyla dėl menkų gebėjimų rasti naujų rinkų ir konkuruoti jose savo produkcija ar paslaugomis. Taigi itin svarbus tampa verslumas. Mokslinė tyrimo problema formuluojama klausimu, kaip padidinti Lietuvos konkurencingumą, pasitelkiant verslumą, inovatyvaus verslo kūrimą ir vystymą? Mokslinės problemos ištyrimo lygis ir tyrimo naujumas. Pažymėtina, jog verslumas, kaip šalies konkurencingumo pagrindas, teoriškai nagrinėtas menkai, nepaisant fakto, jog per savo istoriją verslumas buvo tirtas daugybės mokslininkų, priklausančių įvairioms mokslo sritims. [...] Tyrimo objektas yra verslumas kaip konkurencingumo veiksnys. Tyrimo tikslas yra teoriškai argumentuoti identifikuotą ir koncepciniame modelyje išryškintą teigiamą 26 verslumo įtaką Lietuvos konkurencingumo didinimui ir pagrįsti tolesnio kiekybinio tyrimo reikšmę. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros sisteminė, lyginamoji analizė ir sintezė; loginė dedukcija ir indukcija; ekspertinis vertinimas (pusiau struktūruoto interviu metodas); turinio analizė. [...]. [Iš leidinio]

ENIn economy, the role of entrepreneurship has been insufficiently and comprehensively analyzed, especially in the works of Lithuanian authors. To be precise, there is a number of studies that examine the entrepreneurship phenomenon through innovations, as a result of entrepreneurs’ actions, entrepreneurship effects on unemployment reduction, etc. but works where the impact of entrepreneurship on national economy and its ability to promote national competitiveness in the global arena are lacking. Despite the fact that the scientific entrepreneurship theory proposes a rather contradictory attitude to the amount of its influence on some general macroeconomic indexes, this exploratory research, based on expert assessment, gives a valid reason to continue research on entrepreneurship as a tool for the promotion of Lithuania’s competitiveness. [From the publication]

DOI:
10.21277/sc.v1i39.72
ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60836
Updated:
2018-07-11 23:36:52
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: