Teamwork dysfunctions at large–scale enterprises: comparative research based on norm-referenced testing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teamwork dysfunctions at large–scale enterprises: comparative research based on norm-referenced testing
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2006, Nr. 1 (46), p. 51-61
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atspindėti tyrimo, kurį per 5 pastaruosius metus atliko jungtinė tyrėjų komanda, duomenys. Tyrimo esmė ta, kad Lietuvos darbo organizacijų kultūros sąlygomis buvo adaptuotas Vokietijoje sukurtas komandinio darbo testas „Team Puls". Jis testas susideda iš 66 pavienių klausimų, kurie atspindi labai įvairius komandinio darbo raiškos aspektus. Faktorinės analizės būdu pirminiai klausimai apibendrinti į šešias skalęs (dimensijas): 1) „Orientacija į tikslą ir pasiekimus"; 2) "Atsidavimas darbui ir atsakomybė"; 3) „Komunikacija komandoje"; 4) "Vadovavimas komandai"; 5) „Komandos organizavimas"; 6) „Komandos vaidmuo ir statusas organizacijoje". Testo adaptacija Lietuvoje pavyko. Pirma, analogiškai atsikartojo visos šešios dimensijos. Antra, sudarytų skalių psichometrinė kokybė labai aukšta ir yra ne prastesnė už analogiškas charakteristikas Vokietijoje. Sudarytų 6 skalių vidinės darnos koeficientas Cronbach-alfa Lietuvos imtyje svyravo nuo 0,80 iki 0,89. Trečia, Lietuvos imtyje testas demonstruoja labai gerą matavimų patikimumą, kuris buvo patikrintas retesto (pakartotinių matavimų) metodu. Atitinkamas koeficientas svyravo nuo 0,85 iki 0,95. Sutrumpinus testą 2 -- 4 kartus, jo patikimumas nesumažėja. Per 5 testo išbandymo metus sukaupta didelė ir įvairi testo normavimo bazė. Joje apibendrinti 2047 darbuotojų įverciai. Testuotų darbo organizacijų pobūdis labai įvairus.Tai 1) viešojo sektoriaus organizacijos (švietimo, sveikatos, vietos savivaldos ir centrinio valdymo organizacijos); 2) statutinės organizacijos (policija, muitinė, kalėjimų departamentas, priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba); 3) verslo organizacijos: draudimo kompanijos, bankai, stambios gamybinės įmonės, SVV įmonės. Didelė normavimo imtis lėmė gerą matavimų tikslumą. Apie tai liudija palyginti nedidelis normavimo vidurkio pasikliaujamojo intervalo ilgis, kuris standartizuoto normaliojo skirstinio z-skalėje tesiekia 0,12 punkto, netgi tuo atveju, kai pasirinktas gana griežtas statistinio reikšmingumo lygmuo α=0,01. Antrinė visų šešių testo skalių faktorizacija Lietuvos imtyje sudaro vieną faktorių, ir tai parodo, jog tikslinga skaičiuoti ir interpretuoti jungtinį testo balą, agreguojamą iš 66 pavienių įvercių. Tai atveria galimybe komandinio darbo raišką vertinti apibendrintai ir visybiškai. Straipsnis susideda iš dviejų dalių, „Ivado", dalies, kurioje pagrįstas tyrimo mokslinis problemiškumas ir apžvelgti tyrimo teoriniai pagrindai, ir „Tyrimo metodikos ir rezultatų" dalies. Straipsnio teorinėje dalyje (įvade) apžvelgtos šalies ir užsienio autorių atliktos teorinės ir empirinės studijos apie komandinį darbą. Parodoma ir pabrėžiama, kad adaptuojamo testo teoriškai postuluojamos šešios dimensijos yra ganėtinai universalios ir pripažintos kitų autorių.…. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komandinis darbas; Norminis testavimas; Faktorinė analizė; Reitingas; Teamwork; Norm test; Factor analysis; Rating.

ENThe paper deals with the data obtained in the research which lasted for a period of 5 years and was carried out by a joint team of researchers. The test "Team Puls" developed in Germany for the assessment of teamwork efficiency was adapted for Lithuanian production enterprises and served as the basis for the research. The test consists of 66 questions which reflect different aspects of teamwork. By the method of factor analysis primary questions were summarised into 6 scales (dimensions): I) Orientation to goals and achievements; 2) Work dedication and responsibility; 3) Communication in the team; 4) Team management; 5) Team organisation; 6) The role and the status of the learn in the organisation. The paper consists of two parts: Introduction, in which scientific topicality of the study is proved and theoretical assumptions are reviewed; and Research methods and results. Theoretical and empirical studies on teamwork carried out by Lithuanian and foreign researchers are reviewed in the theoretical part (Introduction) of the paper. Theoretically postulated 6 dimensions of the adapted test are shown, proved to be reasonably universal and acknowledged by other authors. In the second part. Research methods and results, the structure of the test is substantiated and described and psychometric measurements and formulations of the test phases are provided. Norm and target samples, 4 large - scale production companies, where 403 employees representing 35 different working teams were tested, are also described in this part. Brief anonymous company profiles are provided. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5650
Updated:
2018-12-20 23:09:59
Metrics:
Views: 22    Downloads: 8
Export: