Comparing teamwork competencies of the school administration and educators: the aspects of groupthink (avoidance) and social loafing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Comparing teamwork competencies of the school administration and educators: the aspects of groupthink (avoidance) and social loafing
Alternative Title:
Mokyklos administracijos ir pedagogų komandinio darbo kompetencijų lyginimas: grupinio mąstymo (vengimo) ir socialinio dykinėjimo aspektai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 3 (49), p. 87-95
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Kelmė; Lietuva (Lithuania); Darbo organizavimas / Organisation of work; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėms organizacijoms svarbu plėtoti komandinį darbą, kurti efektyvias komandas, nes komandinio darbo rezultatai žymiai lenkia individualiai dirbančių žmonių darbo rezultatus. Akivaizdūs komandinio darbo privalumai: kokybiškesnis darbas, geresni rezultatai, daugiau galimybių atsiskleisti individo gabumams, lankstumui. Pirmojoje straipsnio dalyje pagrindžiami efektyvios komandos veiklos ypatumai bei atskleidžiami pagrindiniai komandinės veiklos trikdžiai, pasireiškiantys komandoje – grupinis mąstymas bei socialinis dykinėjimas. Straipsnyje akcentuojama, kad efektyviam komandos darbui svarbu apibrėžti kiekvieno komandos nario užduotis ir atsakomybę bei kiekvieną narį bei jo darbą įvertinti. Antrojoje straipsnio dalyje pristatoma tyrimo metodologija. Tyrimas, taikant apklausos raštu metodą, buvo atliktas Kauno bei Kelmės miestų ir rajonų bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimo imtis – 190 respondentų, iš jų 12 mokyklos vadovų, 32 mokyklos vadovo pavaduotojai ir 146 mokytojai. Tyrime dalyvavo 13 mokyklų. Trečiojoje straipsnio dalyje pristatomi koreliacinės ir aprašomosios statistinės analizės rezultatai. Mokyklos administracijos komandinio darbo kompetencijos yra stipriau išugdytos nei pedagogų. Mokyklos administracijos darbuotojai komandos darbe dažniau sugeba išvengti grupinio mąstymo reiškinio, nes dažniau išklauso komandos narių nuomonių, kritiškai apmąsto, išanalizuoja ir įvertina visas galimas alternatyvas.Reikšminiai žodžiai: Komandinis darbas; Komandinio darbo kompetencijos; Grupinis mąstymas; Mokyklos administracija.

ENIt is important for modern organisations to develop teamwork and organise effective teams because the results of teamwork considerably surpass the results achieved by individually working persons. Obvious advantages of the teamwork are as follows: higher quality of work, better results, more opportunities for revealing individual capabilities and flexibility. The first half of the article justifies the peculiarities of the activities conducted by the effective team and discloses the basic hindrances to teamwork – group thinking and social idleness. The article emphasises that for the effective teamwork it is important to define goals and responsibilities of every individual team member as well as to evaluate every member and his/her performance. The second half of the article presents the methodology of survey. The survey based on the written interview method was conducted in general education schools of Kaunas and Kelmė towns and regions. The sample of the survey included 190 respondents of whom 12 were schoolmasters, 32 were deputy schoolmasters and 146 were teachers. The survey included 13 schools. The third part of the article introduces the results of correlation and descriptive statistical analysis. Teamwork competencies of school administration are more developed than those of pedagogues. Workers of school administration manage to avoid group thinking in teamwork more often because they more often listen to the opinion of team members and critically think over, analyse and assess all the potential alternatives.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9542
Updated:
2018-12-17 11:40:35
Metrics:
Views: 43    Downloads: 15
Export: