Evaluative content analysis of the curriculum of vocational education with the view to the development of teamwork competencies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluative content analysis of the curriculum of vocational education with the view to the development of teamwork competencies
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTTyrimo problema. Tyrimo studija atskleidžia ir sprendžia tyrimo problemą, kuri padeda susisteminti žinias ir tyriminės patirtis, susijusias su curriculum elementais, orientuotais į komandinio darbo kompetencijų vystymą. Vienas esminis klausimas yra tyrimo problemos pagrindas – „Kokie pagrindiniai elementai slaugos curriculum integruoja komandinio darbo kompetencijas ir kurie yra prielaida komandinio darbo kompetencijų vystymui?“ Tyrimo objektas: slaugytojų profesinio ugdymo curriculum orientacijų vertinimas komandinio darbo kompetencijų vystymo požiūriu. Tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų profesinio ugdymo curriculum turinį komandinio darbo kompetencijų vystymo požiūriu. Išvados: Modeliuojant slaugytojų profesinio ugdymo curriculum, kuris integruoja komandinio darbo kompetencijas, būtina apimti keturis pagrindinius komponentus: filosofinį požiūrį į slaugos studijas; slaugos filosofijos požiūrius; curriculum turinė, kuris remiasi integruotais moduliais, orientuotais į slaugos praktinį kontekstą; teorijos ir praktikos integracija slaugos studijose. Curriculum turinys integruoja tokius aspektus: remiasi tyriminiais įrodymais ir yra orientuotas į globalius prioritetus sveikatos priežiūroje bei į epidemiologinį, demografinį bei sociokultūrinį kiekvienos šalies kontekstą; pagrindinė curriculum kryptis slaugos studijose yra slaugos praktika ir teorija; moduliai, kurie nėra susiję su slauga, turi būti integruoti su slauga; slaugos kontekstualumas yra pagrindinė charakteristika curriculum sudarančiuose moduliuose. Moduliai, kurie sudaro curriculum modelį, apima išuos parametrus: modulių tikslus bei uždavinius, įgyjamas kompetencijas, studijų metodus, studijų pobūdį ir vertinimo bei įvertinimo metodus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Siūlomi: vocational education; Curriculium; Teamwork competencies.

ENThe researched problem. The research study reveals and resolves research problem that helps systemizing knowledge and research experiences related to curriculum elements and focused on development of teamwork competences. One of the key questions is the basis of the research problem—what key elements in nursing curriculum integrate teamwork competences and which are the precondition for development of teamwork competences? The research object: assessment of vocational training curriculum in respect to development of teamwork competences. The aim of the research: to assess the content of nursing vocational training curriculum in respect to development of teamwork competences. Conclusions: When modelling the nursing vocational training curriculum, which integrates teamwork competencies, it is necessary to cover four key components: a philosophical attitude towards nursing studies, the content of curriculum, which is based on integrated models, which are focused on practical context of nursing; and integration of theory and practice in nursing studies. The content of curriculum integrates the following aspects: it is based on research and evidence and is focused on global priorities in the field of healthcare as well as the epidemiological, demographical, and socio-cultural context of each country; the aspect of curriculum in nursing studies is the theory and practice of nursing; modules that are not related to nursing should be integrated with nursing; nursing context is they key characteristic of modules of curriculum. Models that form the curriculum model cover the following parameters: aims and objectives of models, gained competences, study methods, the nature of studies, and assessment and evaluation methods.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10027
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: