The Substantiation of a junction between teamwork competences and professional competence

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Substantiation of a junction between teamwork competences and professional competence
Alternative Title:
Komandinio darbo gebėjimų ir profesinių gebėjimų ryšio pagrindimas
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 255-270. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTKomandinis darbas pagrįstas komandos narių gebėjimais (competences) integruoti specializuotus įgūdžius – vien žinios nėra efektyvaus komandinio darbo garantija. Darbuotojai turi mokėti dirbti skirtingose aplinkose, kuriose vyksta dinamiški procesai ir neformalus bendradarbiavimas. Gebėjimų sąvoka yra pagrįsta gebėjimu valdyti įvairias situacijas ir taikyti žinias bei įgūdžius skirtinguose aktyvumo lygiuose. Gebėjimai yra tarp darbuotojų mokymosi ir darbo. Straipsnio tikslas yra išryškinti profesinių gebėjimų ir komandinio darbo gebėjimų ryšio ypatybes. Straipsnyje aptariama įprasta kompetencijos sąvoka, jos skirtumai nuo to, ką autoriai įvardija kaip gebėjimus. Aptariama mokslinė literatūra šiomis temomis. Autorė kelia klausimą, ar kompetencija yra struktūrinis vedinys, kurį sudaro gebėjimai. Bandomas įvertinti ir schematizuoti kompetencijos, gebėjimų, kvalifikacijos, asmeninių savybių, mokėjimų, tikslų bei vaidmenų ir ypatingų gebėjimų santykis. Autorė nustato, jog komandiniam darbui turi įtakos mokėjimas vadovauti, administratoriaus sugebėjimai, specifinės profesinės žinios ir įgūdžiai, pažintiniai įgūdžiai ir mokėjimai, tarpasmeniniai santykiai ir asmeninės savybės. Išnagrinėjusi komandinio darbo ir profesinių gebėjimų ryšį, autorė daro išvadas, jog kompetencija, išugdyta veiklos aplinkoje, yra nepriklausomas darinys, kurį sudaro gebėjimai, padalinti į dvi rūšis: gebėjimai, nukreipti į darbą ir nukreipti į asmenybę. Taip pat kolektyvinis komandos narių darbas, nukreiptas į veiklos tikslus, kartu yra ir komandinio darbo gebėjimų vystymas.Reikšminiai žodžiai: Koncepcija; Matricos metodas; Slauga; Slaugytojai; Vaidmuo; Conception; Nurse; Nursing care; Matrix method; Role.

ENTeam work is based on the team members’ competences of integrating specialized skills – only knowledge by itself cannot guarantee efficient team work. Staff should be able to work in different environments, where dynamic processes and informal communication take place. The concept of competences is based on the ability to manage different situations and to apply knowledge and skills on different activity levels. Competences stand between the staff’s learning and work. The objective of the article is to emphasize features of relation between the professional competence and the team work competences. The article discusses the general notion of competence and its differences from what the authors refer to as competences. Scientific literature on these issues is discussed. The author raises the question of competence being a structural derivative consisting of competences. She tries to evaluate and schematize the interaction of competence, competences, qualification, personal characteristics, skills, objectives, roles, and special abilities. The author defines that team work is affected by management, administrative skills, special professional knowledge and skills, cognitive skills and abilities, interpersonal relations and personal characteristics. Having analyzed the relation between team work and professional competences the author draws conclusions that competence raised in activity environment is an independent derivative which is made of competences divided in two types: competences directed to work and those directed to the personality. Also collective work of team members focused on objectives at the same time serves development of team work competences.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10026
Updated:
2013-04-28 17:04:20
Metrics:
Views: 22
Export: