Muzikos pedagogo profesijos pasirinkimo motyvai ir jų kaita studijų metu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos pedagogo profesijos pasirinkimo motyvai ir jų kaita studijų metu
Alternative Title:
Motives to choose music teacher profession and its change during studies
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 113, p. 45-57
Keywords:
LT
Mokytojų rengimas; Profesinis pasirinkimas; Muzikos pedagogas; Motyvai.
EN
Teacher training; Profession; Music teacher and motives.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė konkurencinga darbo rinkos padėtis lemia, kad jaunimui sunkiau įsitvirtinti nei kitoms amžiaus grupėms. Siekiantiems įsidarbinti keliami vis didesni reikalavimai, todėl labai svarbu išskirti motyvus, kurie yra susiję su profesijos pasirinkimu. Nuo motyvo priklauso kiekviena veikla ir jos sėkmė. Mokslininkai pažymi, kad svarbu žinoti motyvus tam, kad būtų galima juos reguliuoti, valdyti, nes veiklos ir bendravimo kryptingumas, intensyvumas gali būti keičiami keičiant motyvus. Tyrime dalyvavo 115 Lietuvos edukologijos universiteto muzikos pedagogikos studijų programos studentų. Tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos edukologijos universiteto muzikos pedagogikos specialybės studentų profesijos pasirinkimo motyvus ir jų kaitą studijų metu. Tyrimo uždaviniai: nustatyti muzikos pedagogikos bakalauro studijų programos studentų profesijos pasirinkimo motyvus; atskleisti studentų požiūrio kaitą į savo profesiją studijų metu; išsiaiškinti studentų pasitenkinimą studijomis. Muzikos mokytojo specialybės pasirinkimo motyvų tyrimas atskleidė studentų profesinę orientaciją ir norą tapti muzikos mokytoju. Didžiausią reikšmę turėjo pažintiniai ir asmeniniai motyvai. Daugiau nei dviem trečdaliams tiriamųjų labai reikšmingas yra aukštojo mokslo siekimas. Mažiausiai reikšmingi motyvai yra kitų žmonių – draugų, tėvų, giminių, šeimos tradicijų – įtaka.Kokybinė turinio analizė atskleidė, kad keičiasi įspūdis ir išgyvenimai profesijos atžvilgiu, kai tenka teoriją sieti su praktika; išryškėja motyvai, skatinantys tobulėti, geriau išmanyti pedagoginius dalykus; suvokiama, kad mokytojo darbas sietinas su kantrybe. Daugiau nei trečdalis tiriamųjų nurodė, kad noras tapti muzikos mokytoju yra pagrindinis motyvas, nesikeičiantis ir skatinantis studijuoti universitete. Tačiau tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad yra studentų, pasižyminčių profesinio kryptingumo stoka, kuris siejamas su abejojimu, problemų atsiradimu bei nusivylimu. Nustatytas studentų pasitenkinimas studijomis, pasireiškiantis profesinio kryptingumo sustiprėjimu studijų metu, kurį lemia studijų kokybė, lūkesčių išsipildymas, atsiradusių poreikių patenkinimas bei pedagoginės praktikos naudingumas. Būsimi muzikos mokytojai studijų metu atranda savo specialybės perspektyvumą, prasmę dirbti pedagoginį darbą; išreiškia save, bendraudami su vaikais ir įgyvendindami kūrybines idėjas. [versta iš angliškos santraukos]

ENNowadays modern competetive labor market situation results the diffuculties to adapt to the younger generation rather than the people with other age groups. People who are trying to employ are being asked much more requirements, that‘s why it’s very important to highlight those motives, which are related to the choice of profession. Beause of the motives, it depends every activity and it’s success. Scientists note, that it is very important to know your motives, that you can adjust and control them; because the intensity, direction of the activity and comunication can be changed by changing the motives. In the research there were 115 Lithuanian University of Educational Sciences music pedagogy study program students. Research aim – to examine Lithuanian University of Educational Sciences music pedagogy program selection of the motives and their alteration during the study year. Research objective: to identify the students with music pedagogy bachelor study program selection for their profession motives; to reveal the change of students attitude towards their profession during studying year; find out students fulfillment of their studies and their willingness to work in the educational system. Music pedagogical profession selection of the motives research showed students’ professional orientation and the willingness to be the music teacher. The highest value had cognitive and personal motives. For more than two-thirds of patients it is very important to achieve higher education. The least significant motives are other people – friends, parents, relatives and family traditions – influence.Revealed the change of the respondents’ attitude towards their profession during the study year: the impression and experiences towards their profession changed after practice period; the perception, that the teacher profession is connected with patience, occurs; disclose the need to know pedagogical topics better; passion to work with children and self-expression. More than one-third of the respondent noted, that the need to be the music teacher is their main motive, which is not changing and stimulating to study in the university. However the research results showed that there are some students, who lack in professional purposefulness, which comes out in doubts, emergence of the problems and disappointment. Revealed that the strongest professional purposefulness is during the study years, which been influenced by quality of studies, expectation fulfillment, needs satisfaction and benefit of the practice. Established the satisfaction of the studies: future music teachers during their studies finds perspective of their own subject, finds the meaning to do pedagogical work; self-realizing by communicating with children and by implementing their own creative ideas. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54904
Updated:
2020-12-27 14:22:46
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: