Pedagogo profesijos pasirinkimo motyvacija ir jos kaita pedagoginių studijų metu = Motivation to choose teaching as profession and its change during pedagogical studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pedagogo profesijos pasirinkimo motyvacija ir jos kaita pedagoginių studijų metu =: Motivation to choose teaching as profession and its change during pedagogical studies
Alternative Title:
Motivation to choose teaching as profession and its change during pedagogical studies
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2008, Nr. 15, p. 74-85
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTMokytojo motyvacija besikeičiančioje visuomenėje lemia ne tik mokinių pasiekimus, bet ir visos visuomenės kaitą. Todėl svarbu tinkamai pasirinkti profesiją, kuri pateisintų būsimojo mokytojo lūkesčius. Profesijos pasirinkimą sąlygoja daugelis veiksnių: tam tikri poreikiai, potraukiai ir interesai, gabumai ir intelektas, charakteris ir temperamentas, tikslai ir vertybinės nuostatos. Žmogaus profesinės veiklos rezultatai priklauso nuo jo požiūrio į pasirinktą profesiją bei jos pasirinkimo motyvacijos. Pedagogo profesija savo socialine ir asmenybine svarba ryškiai išsiskiria iš visų kitų, nes ji pašaukta ugdyti, brandinti žmogų visoms profesijoms ir specialybėms, pareigybėms ir postams. Straipsnyje siekta ištirti stojimo į Vilniaus pedagoginį universitetą motyvaciją, išsiaiškinti, ar jie atspindi stojančiųjų pedagoginį kryptingumą ir ištirti būsimųjų mokytojų mokymosi motyvacijos kaitą pedagoginių studijų metu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogas; Profesija; Motyvacija; Teacher; Profession; Motivation.

ENTeacher motivation in contemporary society determines learner achievement as well as the change in the whole society. Therefore, it is important to choose a profession properly and meet expectations that are set for prospective teachers. The choice of profession is affected by a number of factors: certain needs, inclinations and interests, aptitude and intellect, character and temperament, purposes and value orientations. Human professional activity outcomes depend on person's approach to the chosen profession and motivation of its choice. Teacher profession distinguishes itself from all others by its social and personal importance as it is meant to educate and nurture a person for all professions and specialities, positions and capacities. The article aims to investigate motivation to enter Vilnius Pedagogical University, finding out if the choice of university reflects the entrants' pedagogical purposefulness, and research the change in prospective teacher learning motivation during pedagogical studies. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18669
Updated:
2018-12-17 12:18:14
Metrics:
Views: 150    Downloads: 38
Export: