Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010.
Pages:
111 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Apie autorius — Įvadas — Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių kaitos teorinės prielaidos — Veiksniai, darantys įtaką mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiams — Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimo rezultatai — Mokytojų žinios ir gebėjimai planuojant mokymo procesą: Gebėjimai mokymosi aplinkai; Mokytojų žinių ir gebėjimų planavimo srityje tyrimo rezultatai — Mokytojų požiūris į turimas žinias ir gebėjimus taikant mokymosi metodus: Metodai – kas tai?; Mokymo/si metodų taikymo mokymo/si procese tyrimo rezultatai — Mokytojų gebėjimų vertinti mokymosi pasiekimus poreikiai ir ypatumai: Mokytojų gebėjimų vertinti mokymosi pasiekimus ypatumai. Mokymo/si ir vertinimo ryšys; Mokinių mokymosi grupėse vertinimas; Mokytojų poreikių vertinant mokinių mokymosi pasiekimus tyrimo rezultatai; Mokytojų požiūrių į turimą pedagoginę kompetenciją vertinimas. Faktorinė analizė — Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių ekspertinis vertinimas — Mokomosios knygos mokytojams „Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys“ pristatymas — Mokytojų požiūris apie įgytas pedagogines kompetencijas: grįžtamojo ryšio rezultatai — Išvados — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Mokiniai / School students; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTSparčiai kintant mokymo ir mokymosi aplinkai bei ugdymo proceso reikalavimams, keičiasi ir reikalavimai mokytojų kvalifikacijai. Tai sukuria naujus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir nulemia informacijos apie šiuos poreikius trūkumą. Todėl tyrimo tikslas – nustatyti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Pirmojoje studijos dalyje išsamiai pristatomos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių kaitos teorinės prielaidos, pradedant nuo mokytojo kvalifikacijos struktūros analizės, išskiriant mokytojo kvalifikacijos tobulinimą lemiančius veiksnius ir jų reiškimąsi planuojant mokytojo profesinę karjerą. Antrojoje dalyje analizuojami ir pristatomi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių empirinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys įvairius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su mokytojų žinių ir gebėjimų trūkumais planuojant mokymo procesą. Šioje dalyje taip pat pristatomi mokytojų požiūrių į jų turimą pedagoginę kompetenciją faktorinės analizės rezultatai. Trečiojoje dalyje apžvelgiamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ekspertinis vertinimas, kuris buvo atliekamas naudojant kokybinius tyrimo metodus – ekspertinį interviu. Mokytojai refleksyviai vertino ankstesnių tyrimo etapų rezultatus, juos aiškino ir interpretavo. Ketvirtojoje ir penktojoje dalyse pristatoma mokomoji knyga mokytojams, parengta vadovaujantis tyrimo rezultatais, bei organizuoti mokytojų mokymai, įvertinant šių mokymo dalyvių grįžtamąjį ryšį.Reikšminiai žodžiai: Aukštesnė kvalifikacija; Kvalifikacija; Mokinys; Mokykla; Mokytojas; Pedagoginiai gebėjimai; Pedagoginė kompetencija; Pedagogo kompetencijos; Žinios; Academic skills; Higher qualification; Knowledge; Pedagogical competencies; Pupil; Qualification; Qualifications; School; Teacher; Teacher competence.

ENRapidly changing teaching and learning environment and requirements for the education process bring about changes in the requirements for qualifications of teachers. This creates new needs for professional development of teachers and causes lack of information on these needs. Consequently, the research aims to identify professional development needs of teachers at comprehensive schools. Part one of the study thoroughly presents theoretical preconditions for changes in professional development needs of teachers, starting from the analysis of the teacher qualification structure by highlighting factors determining professional development of teachers and their manifestation during planning of a teacher’s professional career. Part two examines and introduces results of the empirical research into professional development needs of teachers. Research findings indicate various professional development needs of teachers related to lack of teachers’ knowledge and abilities during planning of the teaching process. This part also presents the results of the factorial analysis of teachers’ attitudes to their pedagogical competences. Part three provides an overview on expert evaluation of the professional development of teachers. This evaluation was carried out using quality research methods – an expert interview. Teachers reflectively evaluated the results of the previous research stages, explained and interpreted them. Part four and part five introduce a manual for teachers written based on the research results and present training courses organised for teachers by assessing the feedback from these training participants.

ISBN:
9789955125693
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33690
Updated:
2021-03-26 13:32:07
Metrics:
Views: 116    Downloads: 48
Export: