Viešojo administravimo institucijų personalo tarnybos ir jų veikla : administracinis teisinis reglamentavimas ir jo tobulinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo institucijų personalo tarnybos ir jų veikla: administracinis teisinis reglamentavimas ir jo tobulinimas
Alternative Title:
Personnel departments of public administration institutions and their activities: administrative legal regulation and its improvement
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2011, Nr. 4, p. 90-96
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas viešojo administravimo institucijų personalo tarnybų veiklos klausimams nagrinėti ir yra parengtas remiantis Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomo ir Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. VP 1-4.1 -VRM-01-V-02-003 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos tobulinimas“ apklausos-tyrimo ir kitų tyrimų rezultatais. Vykdant projektą buvo parengtas išsamus klausimynas ir apklausta per 200 viešojo administravimo institucijų personalo tarnybų vadovų ir specialistų. Gauti rezultatai parodė esmines viešojo sektoriaus personalo administravimo tarnybų valdymo, planavimo, kompetencijos, atsakomybės ir kitas problemas. Daugelyje institucijų nėra atskirų personalo tarnybų ir personalo administravimo funkcijas vykdo žmonės, kurie dirba ir kitus darbus. Kitose institucijose personalo tarnybos yra nedidelės, trūksta kvalifikuotų specialistų. Tyrimas patvirtino teiginį, kad trūksta tiesioginio bendradarbiavimo tarp institucijos vadovo ir personalo administravimo tarnybos. Teisės aktai nepakankamai reglamentuoja personalo administravimo tarnybų darbą ir patį personalo administravimo procesą.Būtini teisės aktų pakeitimai ir administracinės reformos, siekiant pagerinti personalo administravimo darbą ir institucijų darbo kokybę. Personalo vadovų ir specialistų nurodytos problemos ir spręstini klausimai būdingi visam viešajam sektoriui ir yra visuomenės socialinių pokyčių pasekmė. Veiksmingas valstybės vykdomosios valdžios aparato funkcionavimas ir administraciniai gebėjimai daug priklauso nuo to, ar valstybės institucijų, įstaigų, valstybės tarnautojų veiklą išsamiai ir aiškiai reglamentuoja administracinio proceso teisės normos, kurių paskirtis – nustatyti tokį valstybės valdymo funkcijų įgyvendinimo mechanizmą kuris leistų konstatuoti esant tinkamą šioje srityje veikiančio viešojo sektoriaus subjekto administracinį pajėgumą veiksmingai ir našiai atlikti valstybės valdymo funkcijas ir (arba) užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą. Atitinkamos teisės aktų pataisos ir administraciniai pertvarkymai padidintų institucijų darbo kokybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ES; Personalo tarnyba; Personalo valdymas; Socialiniai pokyčiai; Tarnautojai; Teisė; Valdymas; Viešojo administravimo institucija; Viešojo administravimo institucijos; Žmogiškieji resursai; EU; Employees; Governance; Human resources; Law; Personnel department; Personnel management; Public administration institution; Public administration institutions; Social changes.

ENArticle is for the analysis of the work of personnel departments of public administration institutions. The information is based on the studies of the project Nr. VP1-4.1-VRM-01-V-02-003 "The Improvement of the Work of State and Municipal Institutions and Personnel Departments of Agencies" which is implemented by Civil Service Department under the Ministry of the Interior and funded by EU funds for projects. More than 200 head officers and experts of personnel departments of public administration institutions were surveyed during the project and the results showed that there are essential issues of governance, planning, competence, liability and other in public administration departments. As there are no separated personnel administration departments in many institutions, their functions are carried out by people who also have other works. And even if some institutions have personnel departments, they are too small and there are not enough qualified specialists. Moreover, the survey proved that there is a lack of direct cooperation between the head of the institution and the personnel administration department and the work of personnel administration departments and the administration process itself are insufficiently regulated by legal acts.As a result, changes in legislation and administrative reforms are necessary to improve the administration of personnel work and the quality of institutions work. Issues mentioned by the head officers and experts of personnel are common to the whole public sector as a consequence of social changes in society. Effective functioning of the executive power machine of a country and administration abilities depend on the fact that the work of institutions and other bodies of the country and state civil performance are clearly and in details regulated by legal norms of the administrative process. The purpose of such legal norms is to set the mechanism for putting into practice the state management functions. This mechanism should help to investigate the administrative potential effectiveness on the subject in a public sector and its ability to effectively and productively function in the state management and (or) securely provide public service. The quality of the work in institutions could be increased by suitable law amendments and administration reforms. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43243
Updated:
2018-09-26 14:44:26
Metrics:
Views: 40
Export: