Bandymai nusmaigstyti tarptautines studijų gaires

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bandymai nusmaigstyti tarptautines studijų gaires
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais gausėja siūlymų vienaip ar kitaip tarptautiniu mastu derinti studijų klasifikavimą, turinį, jų kokybės reikalavimus. Iš vienos pusės, tai susiję su aukštojo mokslo plėtra, su laipsnišku perėjimu nuo elitinio aukštojo mokslo prie masinio, iš kitos pusės – su stiprėjančiu tarpvalstybiniu bendradarbiavimu. Straipsnyje apžvelgiamos ir vertinamos studijų tarptautinio derinimo pastangos. Bandymų kurti bendrus standartus, smaigstyti tarptautines studijų gaires gausėja. Bet daug ir neaiškumų, abejonių. Kieno sukurti standartai vyraus? Ar bus įmanoma suderinti kai kuriuos prieštaraujančius įvairių sistemų reikalavimus? Atmetus nesuderinamus dalykus, sistema gali tapti pernelyg supaprastinta, standartiniai reikalavimai gali būti pernelyg žemi. Teks aukoti savas įprastas normas. Tačiau kito kelio nėra, tarptautiniai studijų rėmai darosi būtini. Lietuva neatsilieka nuo kitų šalių, judančių link bendros europinės ar net pasaulinės aukštojo mokslo erdvės. Jau visas dešimtmetis turime tripakopę studijų sistemą, kuri gana lanksti, nors ir šiek tiek reguliuojama Nuosekliųjų studijų programų nuostatais bei neseniai patvirtinta studijų sričių ir krypčių klasifikacija. Aukštosios mokyklos jau susigyveno su studijų kokybės vertinimo sistema, tvarkoma pagal Vakarų Europoje priimtą modelį. Patvirtinta studijų krypties reglamento sandara, pagal kurią bus kuriami reglamentai, įteisinti Aukštojo mokslo įstatymu; jie ir taps svarbiu žingsniu link studijų standartų, gal ir tarptautinių.Reikšminiai žodžiai: "protų nutekėjimas"; Akreditacija; Aukštojo mokslo sistema; Studijų kokybės standartai; Tarptautinės studijų gairės; Universitetas; "brain-drain"; Accreditation; Guidelines for International Studies; Study quality standards; The higher education system; University.

ENIn the recent years, more suggestions to coordinate study classification, the content and the quality requirements of studies on the international level keep rising one way or another. From one perspective, it is related to the expansion of higher education, with a gradual transition from elite to mass higher education and from another perspective with the intensified cross-border cooperation. The article reviews and evaluates the international coordination efforts for studies. The attempts to develop common standards and to establish international study guidelines are increasing. However, there are a lot of uncertainties and doubt. Whose standards will dominate? Will it be possible to harmonise some conflicting requirements of different systems? Discarding incompatible issues, the system might become too simple and the standard requirements might be too low. We will have to sacrifice our own usual standards. However, there is no other way because the frames for international studies are becoming a necessity. Lithuania is not falling back compared to other countries that are moving forward to the common European or even global higher education area. It has been nearly a decade since we have a three-cycle degree system that is relatively flexible, even though it is semi-regulated by the Regulations of Continuous Study Programs and recently approved classification of the study fields and areas.Higher education institutions have already come to terms with the system of study quality assessment that is handled according to a model adopted in the Western Europe. The structure of the study field regulation was confirmed and according to it, regulations that are validated by the Law of Higher Education will be created. They will become an important step towards study standards maybe even international ones.

ISBN:
9955091045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48273
Updated:
2017-10-27 12:01:04
Metrics:
Views: 13
Export: