Lithuanian Jewry and the Lithuanian national movement

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian Jewry and the Lithuanian national movement
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Judėjimai / Movements; Šalies nepriklausomybė / National independence; Žydai / Jews; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos žydų požiūris į lietuvių tautinį judėjimą. Lietuvių tautinis atgimimas užėmė centrinę vietą Lietuvos viešajame diskurse, tačiau žydų žiniasklaidoje, literatūroje ir korespondencijoje apie tai buvo menkai teužsimenama. Keli istorikai ir žydų publicistai atkreipė dėmesį į „litvakų“ pažiūrį į lietuvių tautinį judėjimą, tačiau buvo apsiribota bendro pobūdžio komentarais. Žydų laikėsi pasyviai dėl galimų carinės valdžios sankcijų, be to, nežinojo, koks bus nepriklausomos Lietuvos valdžios požiūris į juos. Didžiajai daliai „litvakų“ lietuviai atrodė primityvūs, neišsilavinę, žemos kultūros. Tai paaiškina, kodėl nevyko žydų asimiliacijos procesas ir nebuvo tikro diskurso tarp lietuvių ir žydų intelektualų. Gajūs neigiami stereotipai ir blankios ekonominės perspektyvos vertė žydus atsargiai žiūrėti į lietuvių politinius siekius. Žydų paramos trūkumą lietuviams lėmė ir politiniai motyvai. Žydams atrodė saugiau gyventi daugiatautėje Rusijos imperijoje, o padėtis tautinėje lietuvių valstybėje atrodė net pavojinga. Be to, žydai buvo palankesni lenkų kultūrai – mokėjo kalbą, artimai bendravo su lenkų bajorais. Lietuvių tautinio judėjimo lyderių antižydiška retorika ir kartais pasitaikantys išpuoliai taip pat stabdė žydų palaikymą. Straipsniai skirti lietuvių tautiniam atgimimui žydų spaudoje pasirodė tik po Pirmojo pasaulinio karo. Buvo keliamas žydų autonomijos klausimas, atsirado palaikymas atkurtai Lietuvos valstybei, žydai ėmė „atrasti“ lietuvių kultūrą, vertė knygas, ragino mokytis kalbos.Reikšminiai žodžiai: Lietuva, žydai, litvakai; Litvakai; Nacionalizmas; Nepriklausoma Lietuva; Tautinis judėjimas; Žydų organizacijos; Independent Lithuania; Jews organisations; Lithuania, Jews, Litvaks; Litvaks; National movement; Nationalism.

ENThe article analyzes the attitude of Lithuanian Jews towards the Lithuanian national movement. The Lithuanian National Revival occupied a central place in the Lithuanian public discourse, however, in the Jewish media, literature and correspondence little was mentioned about it. Several historians and Jewish publicists drew attention to the attitude of "Litvaks" towards the Lithuanian national movement, but it was limited to general comments. Jews were passive due to possible sanctions of Tsar authorities, moreover, they did not know what the attitude of independent Lithuanian government would be towards them. The majority of "Litvaks" viewed Lithuanians as primitive, uneducated and of low culture. This explains why the process of assimilation of Jews did not take place and there was no real discourse between Lithuanian and Jewish intellectuals. Persistent negative stereotypes and dim economic prospects made Jews treat political aspirations of Lithuania cautiously. The lack of Jewish support for Lithuanians was also driven by political motives. It seemed safer for the Jews to live in a multi-ethnic Russian empire, and the situation in the Lithuanian nation state seemed even dangerous. In addition, the Jews were more favourable to the Polish culture - they spoke the language, were in close contact with the Polish nobles. The anti-Jewish rhetoric of the leaders of the Lithuanian national movement and occasional attacks were also hindering the support of the Jews. The articles devoted to the Lithuanian National Revival appeared in the Jewish press only after the First World War. The issue of Jewish autonomy was raised, support for the restored Lithuanian state arose, Jews began to "discover" Lithuanian culture, were translating books, were encouraging to learn the language.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51362
Updated:
2023-08-07 16:54:14
Metrics:
Views: 29
Export: