Lauryno Ivinskio "metskaitliai" Žemaičiuose : regioninės knygos kultūros aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauryno Ivinskio "metskaitliai" Žemaičiuose: regioninės knygos kultūros aspektas
Alternative Title:
Laurynas Ivinskis' "metskaitliai" in Samogitia: aspects of regional book culture
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adamas Zawadzkis; Cenzūra; Irenėjus Oginskis; J. Zawadzkio firma; Kalendorius; Knygų prekyba; Laurynas Ivinskis; Leidyba; Metskaitlius; Metskaitlius, regioninės knygos kultūra; Motiejus Valančius; Regioninė knygos kultūra; Skaitymo kultūra; Varnių knygynas; Adam Zawadzki; Adamas Zawadzkis; Book marketing; Book trade; Calendar; Censorship; Culture of regional book; Irenejus Oginskis; Irenėjus Oginskis; J. Zawadzkio firma; Laurynas Ivinskis; Mctskaitliai; Metskaitlius; Motiejus Valancius; Motiejus Valančius; Publishing; Reading culture; Regional book culture; Varniai bookshop; Varniai bookstore; ]. Zawadzkis firm.
Keywords:
LT
Cenzūra; Kalendorius; Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Metskaitlius; Metskaitlius, regioninės knygos kultūra; Regioninė knygos kultūra; Skaitymo kultūra; Varnių knygynas; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama L. Ivinskio parengtų „Metskaitlių“ (1846-1864) įtaka Žemaitijos knygos kultūrai. Jie tyrinėjami, remiantis visais archyviniais šaltiniais, kuriuose užsimenama apie išlikusius kalendorius, ir „Metskaitlių“ leidimo laikotarpio istoriografija. Pagrindinis dėmesys skiriamas adresatui, leidybos mechanizmui, cenzūros procedūroms, reklamai, spaudos trukmei, tiražui ir platinimui. Aptariamas „Metskaitlių“ gabenimas, prekybos formos (išnešiojamoji, stacionarioji bei platinimas paštu), aplinkybės ir kainos. Pirmą kartą detaliau analizuojami kalendorių skaitytojai, nustatytos buvusių skaitytojų tapatybės, didesni telkiniai, gavimo būdai ir šaltiniai. Pažymėtina, kad L. Ivinskio kalendoriai savo turiniu buvo skirti žemaičiams. Didžiausia kliūtis sėkmingesnei „Metskaitlių“ leidybai buvo cenzūra ir gamybos trukmė, atidėliojant spausdinimą J. Zavadskio spaustuvėje. Kalendorių gabenimas iš Vilniaus į Žemaitiją buvo patikimas Žemaitijos žydų vežėjams. Pradžioje tuo rūpinosi pats L. Ivinskis, o nuo 1855 m. – J. Zavadskio, nusipirkusio kalendoriaus leidybos teises, firma. L. Ivinskis leidinius platino per Žemaičių (Varnių) kunigų seminariją, o J. Zavadskio firma – per Varnių knygyną ir Šiluvos ekspediciją. Daugiausia leidinių platinta išnešiojamuoju būdu, tai darė kunigai, klierikai, lietuviškos spaudos platintojai. Daug mažiau kalendorių išplatinta paštu ar juos dovanojant.L. Ivinskio kalendoriai buvo populiarūs žemaičių ūkininkų bendruomenėje, juos skaitė bajorai, smulkieji dvarininkai ir kunigai. Kai kurie jų garsėjo savo nuopelnais kultūrai, dalyvavo 1863-1864 m. sukilime. L. Ivinskio „Metskaitliai“ tapo populiarūs ir pripratino krašto žmones prie kalendorių. XIX a. pabaigoje jie įgavo artefaktinę reikšmę ir pradėti kaupti tyrimų, kultūros ar kolekcionavimo tikslais pavienių asmenų bei institucijų kolekcijose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Didžiausia L. Ivinskio kalendorių kolekcija yra saugoma Lietuvos literatūros ir tautosakos institute, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle examines the influence of "Metskaitliai" (1846-1864) which are being edited by Laurynas Ivinskis for culture of Samogitias region book. Invoking all the archival source, with reference to remaining calendar and historiography the communication period of "Metskaitliai" is examined. Keeping the main focus on the problem of target, publishing mechanism, procedure of censorship, advertising, pressing time, print sizes and spreading. Discovering the transportation of "Metskaitliai", trading forms (pedlary, stendy-state, marketing per post), conditions and prices. For the first time the user of calendar is researched more detail, identified its former users, bigger plots, the gathering of different roads and sources. It was found that L. Ivinskis calendars because of their content were dedicated to Samogitians. For the successful "Metskaitliai" publishing process the biggest barrier was the mechanism of censorship and late printing works, which were delayed by J. Zawadzkis printinghouse. From Vilnius to Samogitia calendars were carried by Samogitias jewry-carters. In the Samogitias region the calendars were carried by L. Ivinskis, but from 1855 - by J. Zawadzkis firm, which has purchased the publishing rights of the calendar. The marketing of printings L. Ivinskis carried out through Samogitian (Varniai) Theological Seminary while J. Zawadzkis firm - through Varniai bookstore and the expedition of Šiluva. Most of the editions were carried away by peddling method used by priests, ordinands and book pedlars. There were much less "Meskaitliai" carried away by post or given as a gifts.The calendar of L. Ivinskis was most popular between Samogitias farmers also small local community of clerisy, county and priests. Some of them were famous for their merits for the culture, also had participated in 1863-1864 rebellion. "Metskaitliai" of L. Ivinskis gained its popularity and made the influence in using the Lithuanian calendars between people of region. On the end of XIX age "Metskaitliai" got the status of artifact and were started to collect by private persons and institutions for the purpose of study, culture and collection in both small and great Lithuanians as well as in foreign countries. The biggest collection of L. Ivinskis calendars is at Lithuanian Literature and Folklore institute, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania and Lithuanian Academy of sciences Vrublevskiai library. [From the publication]

ISBN:
9786094110863
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46276
Updated:
2017-02-28 13:25:21
Metrics:
Views: 63
Export: