Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai
Alternative Title:
Features of my life and memories
Editors:
  • Gaigalaitė, Aldona, rengėjas [cre]
  • Katilius, Algimantas, rengėjas [cre]
  • Boruta, Jonas, redagavimas [edt]
  • Aliulis, Vaclovas, redagavimas [edt]
  • Lelkaitis, Giedrius, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, 2006.
Pages:
427 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
20 amžius; Marijampolė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dvasininkija / Clergy; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTArkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus, MIC, atsiminimų autentiško teksto likimas nėra žinomas. Rengiant šią publikaciją naudotasi dviem arkivyskupo P. Karevičiaus atsiminimų nuorašais. Prieduose dauguma spausdinamų dokumentų paimti iš J. Stakausko surinktos archyvinės medžiagos apie arkivyskupą P. Karevičių. Tai 1920 m. kovo 21 d. Žemaičių vyskupo P. Karevičiaus laiškas prelatui A. Dambrauskui; kanauninkų M. Vaitkaus, V. Jarulaičio ir J. Laukaičio atsiminimai; Vilniaus vyskupo J. Matulaičio, Seinų vyskupo A. Karoso, prelato K. Michalkevičiaus, marijono P. Būčio ir kun. J. Laukaičio laiškai vysk. P. Karevičiui. Visi šie išvardinti dokumentai yra perrašyti J. Stakausko. Platesniam arkivyskupo P. Karevičiaus gyvenimo kelio ir veiklos pažinimui prieduose spausdinami dar keli papildomi laiškai. Tai M. Yčo atsiminimai, J. Matulaičio laiškas kardinolui P. Gasparri apie atliktus darbus steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją; straipsnis iš dienoraščio „XX Amžius“ apie P. Karevičiaus gyvenimą Marijampolės marijonų vienuolyne ir ištrauka iš kan. P. Raudos atsiminimų apie arkivyskupo P. Karevičiaus laidotuves. Įžanginius straipsnius parašė vyskupas dr. J. Boruta, SJ ir kun. V. Aliulis, MIS.Reikšminiai žodžiai: Vyskupai; Katalikų Bažnyčia Lietuvoje; Bishop Karevičius Pranciškus; Catholic Church in Lithuania.

ENThe fate of Archbishop Pranciškus Karevičius’, and authentic memoirs text is unknown. In preparation of this publication, two transcripts of Archbishop P. Karevičius’ memoirs were used. In attachments, the majority of published documents are taken from archival material about Archbishop P. Karevičius collected by J. Stakauskas. The material comprise March 21, 1920 letter of Lowland bishop P. Karevičius to prelate A. Dambrauskas; memoirs of canons M. Vaitkus, V. Jarulaitis and J. Laukaitis; letters of Vilnius bishop J. Matulaitis, Seiniai bishop A. Karosas, prelate K. Michalkevičius, Marion monk P. Būčys and priest J. Laukaitis to bishop P. Karevičius. All of the aforementioned documents are rewritten by J. Stakauskas. To present more information about archbishop P. Karevičius’ life road and activities, there are a few additional letters printed in the attachments. These include memoirs of M. Yčas, letter of J. Matulaitis to cardinal P. Gasparri about performed tasks in creating Lithuanian church province; an article from the daily “XX century” about P. Karevičiu’s life in Marijampolė Marion [marijonų] monastery and an extract from canon P. Rauda’s memories about funeral of archbishop P. Karevičius. Introductory articles were written by bishop dr. J. Boruta, and priest V. Aliulis.

ISBN:
9986592550
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6706
Updated:
2013-04-28 16:28:44
Metrics:
Views: 41
Export: