Corpus-based learner language research: contrasting speech and writing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Corpus-based learner language research: contrasting speech and writing
Alternative Title:
Tekstynais pagrįsti mokinių kalbos tyrimai: sakytinės ir rašytinės kalbos gretinimas
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2012, t. 58, p. 137-152
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Anglų kalba / English language; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami lietuvių gimtosios kalbos vartotojų, besimokančių anglų kaip svetimosios, sakytinės ir rašytinės kalbos skirtumai. Lietuvių studentų vartojama anglų kalba, ypač sakytinė, iki šiol mažai tyrinėta. Straipsnyje pristatomi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedroje sukaupti mokinio kalbos tekstynai: rašytinės kalbos tekstynas (LICLE) ir sakytinės anglų kalbos tekstynas (LINDSEI-LITH). Abu tekstynai - tarptautinio projekto dalis: LICLE - papildys tarptautinį besimokančiųjų rašytinės anglų kalbos tekstyną, kaupiamą Louvaino (Belgija) universitete, o LINDSEI-LITH — sakytinės anglų kalbos tekstyną, kaupiamą tame pačiame universitete. Straipsnyje nagrinėjami -ing predikatinių dėmenų (angl. -ing clauses) vartojimo ypatumai lietuvių gimtosios kalbos vartotojų, besimokančiųjų anglų kalbos kaip svetimosios, sakytinėje ir rašytinėje kalboje. Lingvistinėje literatūroje jau buvo rašyta apie tokių kalbinių vienetų vartojimą mokinių kalboje, buvo užsiminta, kad -ing dėmenys negimtakalbių dažnai yra neteisingai vartojami. Kai kurie autoriai šiuos sunkumus aiškina gimtosios kalbos įtaka, kiti nurodo mokymo metodų ir būdų poveikį, dar kiti teigia, jog tokie dėmenys paprastai siejami su aukštesniu - B2, C1 - užsienio kalbos mokėjimo lygiu. Lietuvių kalba yra unikali veiksmažodinių formų (dalyvių, padalyvių, pusdalyvių) įvairove bei skaičiumi ir plačiu jų vartojimu tiek rašytinėje, tiek sakytinėje kalboje. Straipsnyje keliamas klausimas apie galimą gimtosios kalbos įtaką studentų kalbai. Nors ir yra įrodymų apie tokį gimtosios kalbos poveikį, straipsnyje teigiama, kad lietuvių studentų, besimokančių anglų kalbos kaip svetimosios, vartosenos ypatumai turi būti siejami su gimtosios kalbos, mokymo metodų ir studentų kalbos mokėjimo įtakomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokinių kalba; Sakytinė kalba; Rašytinė kalba; Student's language; Spoken language; Written language.

ENThe article analyses the differences in spoken and written language used by Lithuanian language speakers learning English as a foreign language. The English language used by Lithuanian students, especially, the spoken language, has little been studied so far. The article presents the corpora of scientific language collected at the Department of English Language of the Faculty of Philology of Vilnius University: the written language corpus (LICLE) and the spoken English corpus (LINDSEI-LTH). The both corpora are a part of the international project: LICLE will enhance the international written language thesaurus of students studying the English language corpus, which is collected in the University of Leuven (Belgium), and LINDSEI-LITH – the spoken English language corpus, collected at the same university. The article analyses the peculiarities of the use of -ing predicative elements (Engl. -ing clauses) in the spoken and written language of Lithuanian native speakers studying English as a foreign language. Linguistic literature has already discussed the use of these linguistic units in student’s language, and it was mentioned that non-native speakers usually use -ing elements in an improper manner. Certain authors explain these difficulties with the impact of the native language, others indicate the impact done by teaching means and methods. The article raises a question about the possible impact of the native language on the student’s language. Although evidence of such an impact of the native language does exist, the article claims that the peculiarities of the language use of Lithuanian students studying English language as a foreign language should be related to the impacts of the native language, teaching methods and students’ language skills.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44708
Updated:
2022-11-06 16:25:25
Metrics:
Views: 52    Downloads: 8
Export: